Kort voorbeeld
30 december 2021
De gang van het mysterie van genade
19 juni 2022
Kort voorbeeld
30 december 2021
De gang van het mysterie van genade
19 juni 2022
 

Sub

mantel der gerechtigheid eruit, liefde erin. Daarmee is de genade er ook uit gewerkt.

De tien maagden, vijf wijze en vijf domme. Schijnbaar alle tien gelovig. De kernvraag is:"waarin". De ene vijf hielden hun lampen brandende met de volle genade-olie van de Heere Jezus Christus. De andere vijf blijkbaar niet. Op de cruciale dag, dat de Gever van de genade-olie verschijnt, willen de vijf lauwe ook de genade-olie. Ga naar de voorgangers en dominees, ga naar de verkopers en koop het daar. Toen ze dachten het geregeld te hebben, was het te laat.

aangebrachte scheiding door Jezus Christus bij Zijn terugkeer

Wanneer Jezus aangeeft hoe Hij scheiding maakt op het einde van de dagen, Matt.7, zal de groep aan Zijn linkerzijde bezwaar maken! Zij zullen zeggen in Zijn Naam geprofeteerd, duivelen uitgeworpen en vele krachten te hebben gedaan. Waarom dan toch aan de linkerzijde? Nogal confronterend. Degene aan Zijn linkerzijde hebben nota bene in de Naam van Jezus Christus geprofeteerd, demonen uitgeworpen en veel andere krachten gedaan. Toch zet Jezus Christus ze aan Zijn linkerzijde. Hoe is het mogelijk!

Ten tijde van het oude testament was de aanklacht tegen de Israëlieten dat zij het recht van de weduwe en de wees niet in acht namen. En de vreemdeling die in hun land was. Ook omdat ze drekgoden gingen aanbidden. Stomme beelden. Zo werden deze destijds genoemd door de Heere GOD. Blijkbaar is de volle rechtvaardiging in Jezus Christus dermate zwaarwegend dat op basis hiervan de scheiding wordt aangebracht. En de werken die daarop volgden voor hun medegelovigen. Dit is nogal wat.

Ze staan ter linkerzijde, omdat zij de rechtvaardiging van de ziel hebben achtergehouden. Dat degene die Jezus Christus aanneemt in Hem heilig en volledig gerechtvaardigd is. Het speerpunt van het evangelie!

In o.a. de NBV vertaling staat het woord wetteloosheid. Vreemd omdat de groep aan Zijn linkerzijde zegt in Zijn Naam gehandeld te hebben. Dus hoezo wetteloosheid? Jezus Christus heeft wel gezegd, Matt.7:22: "En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!" Dit geeft aan hoe zwaarwegend het achterhouden van het vinden van de rechtvaardiging in Hem is.

David sprak al over het verkrijgen van rechtvaardigheid in psalm 32. Hij geeft ook aan hoe gelukkig hij is wanneer de ongerechtigheid van zijn zonde vergeven is. Vers 5b: " en Gij vergaf de ongerechtigheid mijner ​zonde". En dat iemand op het moment van het verkrijgen van vergeving op de ongerechtigheid van de zonde God als een heilige aanbidt (vers 6). Hoe veel te meer wanneer iemand door de genade van Jezus Christus aangeraakt. Het bijzondere is dat heidenen, de niet-Israëlieten, ook voor deze weldaad in aanmerking komen. Totdat het getal van de tot geloof gekomen heidenen vol is. Kom op, doe mee en zing het lied Jerusalem dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. (Psalm122) Geschreven door koning David. Zorg dat je als tot geloof gekomen heiden mee mag doen.

Wat is nog zonde nadat de Heilige Geest in de gelovige is?.

Jezus Christus zegt dat de Heilige Geest zal komen om duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Daarbij geeft Hij aan dat de Heilige Geest duidelijk zal maken dat ongeloof in Hem zonde is. (Johannes 16) Welke positie heeft dan degene die zich zondig vindt!? Er rest geen andere optie dan het volledige offer van Jezus de Christus aan te nemen.

De tijd van de grote verdrukking. het is nu 22 sept '19 dat ik dit graag verder wil verduidelijken en dit telkens zal aanvullen. De tijd voor de huidige aarde is beperkt, niet oneindig. De afloop hiervan moet bekeken worden aan de hand van de gebeurtenissen die de "Joden" in de afgelopen ca. 2550 jaar overkomen zijn. Waarom? Omdat De Engel Gabriel aan Daniel uitlegt hoe de tijd ingedeeld zal zijn voor Israël. De tijd tot aan het einde. Dit is te lezen in Daniël 9 vanaf vers 21. En de tijd die Israël krijgt is tevens de tijd die wij als heidenen krijgen. Dit is een bijbels feit. De tijd die de heidenen krijgen om Jeruzalem te beheersen is voorbij totdat het getal van hen vol is. Het aantal dat uiteindelijk toegevoegd zal worden aan het grote nieuwe geheel. Jezus Christus verduidelijkt dit, te lezen in Lukas 21:"24 En zij (Joden) zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" Deze periode heeft dus z'n einde.

Van de 70 weken die aan Daniël uitgelegd worden zijn 69 weken duidelijk in te vullen. Helemaal bij het kijken naar de geschiedenis. Na deze 69 weken is er een "timeout". Deze "timeout" duurt veel langer dan de periode van zeven jaar die overeenkomt met een profetische week. Met andere woorden, er bevindt zich een groot gapend gat tussen het einde van de 69ste week en het begin van de 70ste week. De laatste nog missende week. Dit is de periode die voor de heidenen is ingeruimd om het evangelie van Jezus Christus aan te nemen. Dit kan nog met zachte hand totdat de laatste week begint, de periode van zeven jaar. De tijd van de grote verdrukking. Deze periode zal beginnen kort nadat de wereldkerk er is. De gemeente van Laodicea in optima forma. Dit is de enige gemeente waarbij het woordje "der" vermeld staat. Der Laodicenzen, niet te. Bij de brieven aan de overige gemeenten staat "te". De aanduiding "der" is dan ook een samensmelting, clustering van kerken en religies op meerdere plaatsen over de gehele wereld. Pas wanneer dit een feit is beginnen de heftige gebeurtenissen van het boek Openbaring. Nadat Jezus Christus het boek aangenomen heeft en de zegels openmaakt. Johannes mag dit machtige schouwspel zien (Openbaring 4). Dan begint bijna de laatste periode van 7 jaar. Eerst met ca. 3 1/2 jaar bedrieglijke vrede, de laatste met erg veel geweld.

Het begin van de laatste zeven jaren zal zijn met de komst van de Twee Getuigen. Openbaring 11:

"EN mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de Engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen die daarin aanbidden. En laat het voorhof dat van buiten den tempel is, uit, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden".

Het tweede gedeelte van de laatste zeven jaar omschrijft Openbaring 13:

"En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore".

De intrede van het digitale netwerk 6G zal de zaken versnellen. De mensen zullen geestelijk steeds drukker worden en steeds meer bezig gehouden worden. Nauwelijks nog rust kunnen vinden. Aan de huidige tijd hebben steeds meer psychologen al de handen vol. Laten de gelovigen alstjeblieft de focus gericht houden op Jezus Christus. Voordat deze 7 jaar begint zal GOD de rechtvaardigen wegrapen van de aarde. Net zo miraculeus al HIJ destijds o.a. Henoch en Elia wegnam. Zoals Jezus aangeeft in de brief aan Philadelphia, Openbaring 3 vers 10: "Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen". Of zoals in Jesaja 57: "DE rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt vóór het kwaad". Aan de laatste 7 jaar zal vervolgens niemand nog kunnen ontsnappen. Zeker kunnen mensen alsnog tot geloof komen, een soort herkansing, maar zullen dat dan mogelijk met de dood moeten bekopen. Echter hun ziel zal dan alsnog gered zijn.

"Zie, Ik kom haastelijk; zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart"

genade voor genade

was er ten tijde van het oude testament genade voor de Israëliet, en voor degenen die zich tot het jodendom bekeerden, zo was er na de opstanding van Jezus Christus ook genade voor de heidenen. Dit was een andere genade dan voorheen. Derhalve ook genade voor genade. Niet genade op genade! Het was niet meer noodzakelijk toe te treden tot het Jodendom! Deze unieke genade wordt niet meer verteld. Frappant is dat men vaak neigt zich te gedragen als een Jood.

Opwekking. Veelvuldig wordt er gebeden voor opwekking. De opwekking zal er ook komen. Maar niet de opwekking die men graag zou willen. Er komt inderdaad een periode dat wonderen zullen gebeuren. Echter deze periode komt degenen die daaraan meedoen en ondergaan niet ten goede, maar ten kwade. Het zal de tijd zijn van het ontpoppen van de antichrist. De tijd waar Jezus Christus voor waarschuwde. Dit is sowieso de tijd waar je liever niet bij wilt zijn. Het is de tijd van de grote verdrukking. Hiermee wordt de periode van zeven jaar bedoeld. De laatste zeven jaar alvorens Jezus Christus daadwerkelijk terug zal komen. Over deze zeven jaar spreekt zowel de profeet Daniël als Jezus Christus. Een deel uit de vertelling van Mattheüs, hoofdstuk 24.

"15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats (die het leest, die merke daarop), 16 Dat alsdan die in Judéa zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af om iets uit zijn huis weg te nemen; 18 En die op den akker is, kere niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. 19 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen. 20 Doch bidt dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat niet uit; zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen".

eigenmachtige evangelie vertelling

tuchtiging door JAHWEH

In de SV 1637 staat de volgende regel: "Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt." In de Tora vertaling van uitgeverij Querido, genaamd de onderwijzing van Mosje, staan de tien geboden toch ietwat anders omschreven. M.b.t. de zojuist omschreven regel staat het in deze Tora als volgt: "Je draagt niet de naam van JHWH je e'lohim voor de schijn, nee, JHWH houdt niet schoon wie zijn naam voor de schijn draagt".

Waarom van belang? Het gaat om de tuchtiging die ook onder het nieuwe genadeverbond plaatsvindt. Zoals bekend is Paulus een tot bekering gekomen wetgeleerde. Hij was zeer goed onderwezen in de wet en de profeten. Zijn leermeester was niet de minste van die tijd, de rabbijn Gamáliël. Later schrijft Paulus een brief aan de Hebreeën. In hoofdstuk 12 geeft Paulus aan dat tuchtiging door GOD plaatsvindt aan degene die HIj lief heeft. Die HIJ als Zijn zonen ziet. Dat klinkt nogal zwaar en buitengewoon moeilijk maar iets verder kijkend doet GOD dat dus bij degene die HIJ als zonen ziet! En dat is nogal wat. Dit is een deel van de tekst uit hoofdstuk 12: "En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijk niet als gij van Hem bestraft wordt; 6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon dien Hij aanneemt. 7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt?)"

Dit komt dan toch mooi overeen dat een wedergeboren christen de Naam van GOD de Vader niet voor de schijn draagt. Paulus benadrukt niet voor niets in menige brief dat een gelovige zich moet heiligen. D.w.z. dat zijn of haar leefwijze passend moet zijn gedurende het dragen van de Naam van JAHWEH. Als zonen! (dit geldt natuurlijk ook voor vrouwen)