parallax background

genade uitleg

De gang van het mysterie van genade
19 juni 2022
De gang van het mysterie van genade
19 juni 2022

EN ik zag in de rechterhand Desgenen Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen noch hetzelve inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat ​boek​ te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel ​Davids, heeft overwonnen, om het ​boek​ te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

 

 

Ongetwijfeld voelt Johannes aan wie Degene is Die dan komt. Degene aan wie hij genade voor genade te danken heeft. De wonderbaarlijke radicale nieuwe genade waarin hij ondergedompeld werd. De diepgaande en verstrekkende nieuwe genade die van hem een totaal ander mens maakte.

Dusdanig anders dat zijn "Umfeld" hem niet meer kon aanhoren. Verbannen en weggestopt op een eiland kreeg hij DE openbaring. Van niemand anders dan van Degene Die de volledige genade realiseerde. Zijn Naam is De Heere Jezus Christus.

Johannes schrijft verder:"En ik zag, en zie, in het midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand Desgenen Die op den troon zat. En als Het het boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citers en gouden fiolen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons God gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde"

Tijdens dit zeer imposante geheel zag Johannes ook JHWH. HIJ Die de tijd en de afloop daarvan in Zijn Hand heeft. De Oorsprong van alles. Van het zichtbare en het onzichtbare.

Dat schijnbaar niemand het boek uit Zijn Hand kan aannemen schokt Johannes. Een ouderling wijst Johannes op de overwinning van Jezus Christus. Degene Die de dood overwonnen heeft. Hij roept als het ware uit: "kom op, treur niet en kijk vooruit. Vertrouw op Jezus de Christus de Heer" KIJK VOORUIT!

genadevoorgenade.nl gaat over de boodschap die Jezus Christus opdroeg aan de mensen te vertellen. Om zich te bekeren en erbij te zeggen dat de zonden vergeven zijn. Dat genade was gerealiseerd. Zij kregen de opdracht de mensen op te roepen zich om te keren naar Degene van Wie zij deze boodschap moesten vertellen. Hen te wijzen op het geschenk van Jezus Christus. Dat Hij reeds met de zonden in het geheel heeft afgerekend. Dat zonden niet pas vergeven worden bij bekering maar dat ze al vergeven zijn. Anders geformuleerd, alles is al weg. Het was immers al volbracht. Voor ons nu blijf de vraag of deze genadegift aangenomen wordt of afgewezen. Of wij willen instappen in dit nieuwe beginpunt.

Jezus tikt daarmee ook jou op de schouder en nodigt je uit. Om je om te draaien naar Degene over Wie Johannes de doper eens zei: "Zie het Lam Gods, Dat de ​zonde​ der wereld wegneemt!"

Alleen Hij heeft de uitzonderlijke positie om het boek met zijn zeven zegelen aan te nemen en de zegelen open te breken. Deze site gaat over de uitzonderlijke genade van Deze uitzonderlijke Man.

Hij sprak kort voor Zijn kruisiging met de apostelen en verduidelijkte hen dat Zijn aanwezigheid tussen hen erop zat. Maar bemoedigde hen ook dat zij na Zijn vertrek getroost zouden worden. Hij zou hen gaan verlaten maar beloofde De Trooster. Deze zou hen duidelijk maken wat op dat moment nog zonde zou zijn. Jezus sprak zeer duidelijke taal richting Zijn vrienden, Johannes 16:9 :"van zonde, omdat zij niet in Mij geloven" Daar zit geen woord Spaans bij. Iemand die de volle en daadwerkelijke boodschap van De Heer Jezus Christus aanneemt, zal veranderen. De route loopt alleen via Jezus Christus.

Een dergelijke radicale verandering noemt Hij, met Hem meegaan in de wedergeboorte. Je zult met andere ogen naar de wereld om je heen kijken. Jouw kijk zal veranderen. Uiteindelijk ook vaststellen, dat zonde inderdaad ongeloof is in de volle omvang van het werk van Jezus Christus is.

Hij zet iemand op een nieuw uitgangspunt neer. Laat iemand opnieuw starten. En daarmee jouw zondige identiteit weggenomen. Je kijkt als het ware met frisse ogen en een heldere blik.

Dat Jezus Christus aan het kruis en door Zijn opstanding de aanklacht zo radicaal afsloot, blijkt ook uit zijn houding tegenover Zijn vrienden na Zijn opstanding. Zelfs  de verloochening van Petrus wordt doodgezwegen. Jezus vroeg alleen aan Petrus: "Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij liever dan dezen?" (Joh.21:15a). Er klonk geen enkel verwijt in deze vraag. Alsof een liefdevolle en genadige Hand op de wang van Petrus werd gelegd en gezegd werd de focus op Hem te richten. Op Degene Die de oude mens aan het kruis achter Zich gelaten heeft. En in Zijn nieuwe lichaam niet meer rept over hetgeen dat geweest is.

Jezus heeft afstand genomen van hoe de mens een was. Hij heeft genade voor genade gerealisserd. Balsem voor de ziel.

Alleen Hij biedt deze totale genade die alles omvat en waarvan Hij de diepte omschrijft als het Koninkrijk der hemelen. Dat gelijk is aan de schat in de akker. Jezus vertelde over een man die zo intens blij was met deze gevonden schat dat hij alles wat hij had verkocht. Om deze schat maar te kunnen verkrijgen. In deze vertelling komt naar voren dat deze man alles verkocht wat hij had. Dat hij zijn oude "Umfeld" achter zich liet. De schat was hem te kostbaar. Hij vond de reiniging van zijn ziel, het werd als een glanzende parel. Waardoor hij het Koninkrijk der hemelen kon binnengaan. Hij was in de zevende hemel. Gereinigd en omhangen met de mantel van de gerechtigheid. De man verkoos dit boven alles. Alleen zó worden wij toegelaten aan de tafel van Jezus Christus. Jezus gaf ook aan dat maar één ingang is, één deur. Dat de man met het vieze kleed werd weggestuurd. De mantel van de gerechtigheid is de schat in de akker. De vinder wordt hiermee bekleed en krijgt genade voor genade. Het is dus noodzakelijk het oude achter te laten en het nieuwe aan te nemen.

Omdat er erg veel ruis op de lijn gekomen is deze uitleg. Terug naar wat het eens was, nog steeds is en nog een korte tijd zal zijn. Alvorens de tijd van de grote verdrukking aanbreekt. De zeven jaren waarvan in de eerste drie alles ogenschijnlijk pais en vree zal zijn. Maar gedurende het tweede deel het er niet bepaald aangenaam aan toe zal gaan. Pal voordat deze specifieke periode van zeven jaar begint zal de gemeente der Laodicenzen optimaal vorm gekregen hebben. Één van de kenmerken is dat de rechtvaardigmaking van de ziel is eruit is. De genade is weg. Met als gevolg dat kerkmensen, beter gezegd gelovigen in de Heere Jezus Christus, niet meer heiligen worden genoemd. Het proces om hiertoe te komen is al een tijd gaande. Al zeker 160 jaar. Gesteld kan worden dat de basis hiervoor al veel eerder in de tweede eeuw na Christus gelegd is. Momenteel denken wij het met "onze" kerken prima geregeld te hebben. Zowel in leer als liturgie. Jezus Christus zal er echter buiten staan. Hij moet n.b. op de deur van het hart kloppen om binnen te komen. Lees de zevende brief in het boek Openbaring

Deze gemeente der Laodicenzen is dus al een tijd in de maak en blijft de kerkmens als zondig neerzetten, ook al ben je geestelijk herboren. Het innerlijke wordt al als zondig bestempeld. Het is een rooms-katholieke redenering. Nagenoeg alle kerken zijn met dit gedachtengoed besmet. Dit wordt ook sterk mede beinvloedt doordat in erg veel kerken een Bijbelvertaling gebruikt die de rooms-katholieke basis heeft. Vanuit dat uitgangspunt worden de kerkmensen voorgelezen en onderwezen. Een kenmerk is dat een gelovige zondig was, is en blijft tot de dood. Om van dit gedachtengoed verlost te raken moet het beginpunt anders gelegd worden. Het logische vertrekpunt is het moment dat Jezus Christus genade voor genade realiseerde. Voor ons begint het pas vanaf het moment dat Hij zei dat het volbracht is en daarna op de derde dag uit de dood opstond.

De zienswijze dat het innerlijke van een mens al zondig is, is pertinent onjuist. Dat blijkt uit hoe GOD spreekt tegen Kaïn. Genesis 4:"2 En zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer. 3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. 4 En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de HEERE zag Abel en zijn offer aan. 5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. 6 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.

Deze laatste zin: ":"7 Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen". Dit zegt in feite al genoeg. De zonde ligt buiten, aan de deur van een mens. GOD zegt ons deze niet toe te laten. Er niet aan toe te geven. De apostel Petrus benadrukt later hetzelfde:"Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel". Of zoals Paulus het formuleert in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5:" 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet.17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet". Oud Nederlands maar toch duidelijk.

Ten tweede wordt bij veel wat een mens niet zint geroepen dat het zonde is. Laten we hierbij kijken naar hetgeen Job overkwam. Hij leefde in de tijd van Abraham. Het volgende korte stukje uit dit Bijbelboek neemt ons mee om vanuit de hemel naar de aarde te kijken, van bovenaf. Het geeft onthullende inkijk in de hemel. Job 1:6-12

"6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. 7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE en zeide: Van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. 8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan den HEERE en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. 11 Maar toch strek nu Uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen! 12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN"

 

God geeft het kwaad een aangegeven ruimte om te opereren. En zo is het nu nog steeds. Oorlogen en verwoestingen worden door de mens van onderaf betiteld als zonde. Het is onjuist dit zonde te noemen. Dit zijn gehelen die van bovenaf op de aarde gelegd worden. Dergelijke gebeurtenissen moeten geen zonde genoemd worden. Deze site gaat over de uitleg van de genade voor ons, als mensen. Om genade te verkrijgen moet er niet naar gebeurtenissen om rondom gekeken worden. Genade geeft Jezus aan jou! Genade laat naar binnen kijken en zegt dat het goed is. Genade op de onrust in de ziel. De eerste mensen die tot geloof kwamen waren zeer blij met hetgeen zij hadden ontvangen. Toen Stefanus gedood werd was hij vol van de Heilige Geest. Hij was blij met hetgeen hij mocht hebben. En vroeg zelfs aan God hen te vergeven die hem doodden. Zo moet het ook met ons zijn. Betrek genade op jezelf en pas op voor de ergernissen na het verkrijgen van de genade. Al het overige is alleen aan God de Heer.

Uiteindelijk zijn alle oorlogen en verwoestingen, oplopend tot en met de eerste en tweede wereldoorlog en de huidige verwoestingen in o.a. Syrië, ver van te voren aangekondigd. Wij hebben de luxe dat er al een beetje teruggekeken worden. Wij kunnen daarmee kan vaststellen dat de Woorden van GOD kloppen. Het is geschiedenis. Tijdens het voorlaatste deel van de profetieën kan struisvogelpolitiek bedreven worden. Pas het hoofd uit het zand trekken wanneer de storm over is. Maar dan kan het wel eens te laat zijn. Net als Job kan ons zeer zeker veel ellende overkomen tijdens de komende grote verdrukking. De kernvraag die God bewust op de aarde gelegd heeft blijft, wie heb jij meer lief? Jezus Christus of jouw eigen leven. Kies je voor de lange of korte termijn. Een keuze voor Jezus Christus is een keuze voor Degene voor wie wij gemaakt zijn.

Om dit te doen is het goed te weten wie Jezus is waarop vertrouwt mag worden. Ten eerste op Zijn Wezen. Zijn Vader duidde Hij aan als Geest. Jezus Zelf was er vanaf het begin bij dat de aarde gemaakt werd, met ons erin. Wanneer de Vader van Jezus Geest was en is, dan was Hij het Zelf ook. Wij kijken met menselijke ogen en zien aardse dingen. Jezus is in de mens gekomen maar zag beide werelden. Zo ging op weg om het Meesterstuk te volbrengen. Hij verweerde Zich niet tegen onterechte beschuldigingen, ingebracht door de leiders. Opgejut schreeuwden de mensen Hem de dood in. Op een manier waarmee het meest slechte uit de mens naar boven kwam. Men had er genoegen in. Het boze had de overhand en het brulde eruit. Men jutte elkaar op. Hij werd bespuugd, geslagen en gegeseld. Aan het kruis gespijkerd en geminacht. Jezus Christus onderging het en zweeg nagenoeg geheel. Hij had Zijn Woorden al voor dat moment gesproken. Als een veracht mens hing Hij aan het kruis. En droeg de door het kwaad verwoeste mens mee aan het kruis. En creëerde zo de Uitweg. Hij wist wat er na Zijn lijden en opstanding zou komen. En juist dat biedt Hij ons aan.

Op het moment dat Hij zei dat het volbracht was had Hij overwonnen. Jezus Christus als Het Lam heeft iedereen te kijk gezet. Alle machthebbers. Ook de overste van de wereld. Hij nam de verstikkende dode mens mee aan het kruis. Daalde af in het dodenrijk. Om vervolgens als herboren op te staan uit de dood. En reikt ons daarmee de Hand en nodigt ons uit. Kom, schuif aan bij het feestmaal!

In schrift lag er wel degelijk iets aan Zijn vonnis ten grondslag. De gegeven wet aan het Israëlitische volk. Dit document dat in feite de gehele mensheid aanklaagde is door Hem aan het kruis meegenomen. En stelde het daarmee buiten werking (Kol.2:14). Onze oude mens is hiermee afgestorven. Deze oude mens ligt aan de voorkant van het kruis en is dood. De nieuwe mens is erachter. Zijn volbrachte werk is voor ons het uitgangspunt. Hier begint het voor ons. Hier mogen wij als niet-Joden instappen. De daad en het Woord van Jezus Christus zijn de maatstaf. Hij kijkt niet terug. Hij wees Petrus ook niet op zijn verloochening. Met geen Woord. Vroeg alleen "hebt gij Mij lief?"

Hij realiseerde genade voor genade.

Johannes hoorde na Zijn opstanding bij eersten die de Heilige Geest kregen. De Trooster. Bevlogen schreef hij het Evangelie. En wist dat het door Jezus gesproken Woord Waarheid is. De Man Die hij liefhad en hem opnieuw geboren had doen worden. Die hem meegenomen had in Zijn graf en als herboren had doen opstaan. Gereinigd. Ons oude lichaam met onze vleselijke verlangens en geestelijk tumult doen er voor Jezus Christus niet meer toe. Ondanks dat die tot aan het einde van ons leven oorlog zullen blijven voeren tegen de ziel (1Petr.2:11). Daarom Zijn oproep in Hem te blijven. In Zijn woord en volbrachte werk. Niet terug te keren naar ons braaksel, er niet aan toe te geven. Hij is de Enige Die de last van de oude mens weggenomen heeft en jou met de mantel der gerechtigheid kan omkleden. De jas van de genade. Vertrouw Hem wanneer Hij zegt: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht"

Johannes schreef zijn evangelievertelling als herboren gelovige. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen". ( Joh.1)

De openingstekst van deze uitleg komt uit het geschrift Openbaring. Het moment dat Het Lam het boek aanneemt is dan ook een bijzonder scharnierpunt. De deur naar de volgende fase wordt dan geopend. Om de laatste nog missende profetische week uit Daniel te laten beginnen. Zoals JHWH aan Jeremia aankondigde zou Hij ook ons als niet Israëlieten voor schuldig houden. Oorlogen en verwoestingen zouden ook over ons als heidenen komen. Uiteindelijk zal alles uitmonden in de gebeurtenissen zoals in de profetie van het boek Openbaring omschreven staan. De laatste nog missende week uit Daniël. De tijd die de Engel Gabriël aan Daniël bekend maakte geldt ook voor ons. Wij als heidenen die tot geloof komen worden toegevoegd op de kern Jezus Christus. Vervolgens zal God Zelf Zijn volk Israel omkeren, hen een nieuw hart geven. De laatste week die nog moet beginnen is een tijd met een eruptie aan heftige gebeurtenissen waarin mensen zich alsnog kunnen bekeren. In dit alles blijft de genade overeind staan als reddingsboei. Dat deze tijd niet in de verre toekomst ligt is simpel te verklaren door het feit dat de staat Israël terug is. Sinds 1948. Zoals God al aankondigde. HIJ bereidt de terugkomst van Jezus de Christus als De Herder voor. Ook wanneer je kijkt naar de ontwikkeling in de samenleving is te zien dat het niet meer lang kan duren. Omdat men bezig is met de nieuwe mens 2.0. En uiteindelijk ben jij gemaakt voor Jezus Christus. Zijn vermaak is met de mensenkinderen (Spreuken 8). Niet met bionische mensen. De vraag is dus hoelang we nog hebben. Jezus Christus waarschuwde ons waakzaam te zijn en te letten op de tekenen van de tijd. Te letten op de uitlopende vijgenboom, Israël. En de andere bomen (landen) daaromheen. Voor jou is het belangrijk te allen tijde te vertrouwen op Jezus Christus. Degene Die waardig is het boek aan te nemen. Die voor jou genade voor genade gerealiseerd heeft. Zijn nieuwe genade in plaats van de oude. Nieuwe wijn in nieuwe zakken, niet in oude. Jezus de Christus Die jou op de schouder tikt en zegt je om te keren naar Hem. Bekeer je. Jouw zonde is reeds vergeven, lang geleden. Daar hoort die van jou bij. Laat jouw oude last achter je. Laat het achter je liggen en draai je om naar Jezus Christus "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" Daarom Zijn advies: "Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond" (Matt.7:24-25)

En als Het dat ​boek​ genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de ​gebeden​ der ​heiligen. En zij zongen een nieuw ​lied, zeggende: Gij zijt waardig dat ​boek​ te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde (Openbaring 5)

Waarom hiermee beginnen bij uitleg over genade en wat heeft dit ermee te maken? Erg veel. Omdat de uitzonderlijke grootheid van Jezus Christus uit beeld is geraakt. De macht aan Hem gegeven met name als gevolg van Zijn volbrachte werk. Wie Hij daadwerkelijk is. En daarmee ook de geweldige omvang en diepte van Zijn gerealiseerde nieuwe plaatsvervangende genade. Er bestaat door Hem geen enkele aanklacht meer tegen ons. De enige zonde is, volgens Het Lam Dat waardig is de boekrol aan te nemen, het niet in Hem geloven (Johannes 16:9 ). Een bijzondere uitspraak. Dit is het vertrekpunt voor ons als heiden. Wij zijn geen Israëlieten. Door het aannemen van Zijn daadwerkelijke Evangelie wordt de mens geheiligd. En worden we een zij-instromer in de genade. Deze nieuwe genade krijgt z'n beslag in de geweldige ommekeer die God zal doorvoeren in Zijn volk Israël. Wij als heidense takken kunnen nu al geplant worden op de Wortel van Isaï, lees Jezus Christus. De oorspronkelijke takken, Israëlieten, worden door God Zelf weer toegevoegd. Dit moment komt nog en wordt o.a. omschreven in Jeremia 31. Daar komt geen mensenhand aan te pas.

Tijdens het moment van Het Lam en het boek wordt Zijn bijzondere positie duidelijk. Een sterke engel in de hemel roept met een grote stem wie waardig is het ​boek​ te openen, en zijn zegelen open te breken. En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het ​boek​ openen, noch hetzelve inzien. Behalve De Éne Die dan komt, Het Lam. Jezus Christus is de Enige Die waard zal zijn het boek aan te nemen uit De Hand van Degene Die op de troon zit. De Heer van de hemelse legermachten. Zijn Naam is heilig, Zijn Naam is JHWH. Zijn in de mens gekomen Zoon is Jezus Christus. Door Zijn volbrachte werk kon Johannes schrijven in Openbaring 1 vers 4-5: genade​ zij u en ​vrede​ van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn. En van ​Jezus​ ​Christus, Die de getrouwe Getuige is, de ​Eerstgeborene​ uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze ​zonden​ gewassen heeft in Zijn bloed. Deze groet was aan de broeders van Johannes. En deze waren schoon! Want zij hadden Zijn evangelie aangenomen.

Genade voor genade.

Johannes kreeg een voorproefje die er niet om liegt. Zalig zijn de rechtvaardigen van hart, want zij zullen God zien. Zijn ziel was ook daadwerkelijk gereinigd en gerechtvaardigd door Jezus Christus. Toen Hij aan Zijn discipelen verscheen waren ze eerst erg blij dat HIJ er weer was. Een menselijke blijdschap. Op dat moment hadden ze nog niet het flauwste benul van vergeving van de zonden. Geen enkel idee van de betekenis van de kruisiging, van de volle betekenis van Zijn Woorden aan het kruis dat het volbracht was. Wat er precies volbracht was. Geen inzicht in de impact van Zijn opstanding. Niemand sprong op van blijdschap en riep enthousiast dat de zonden vergeven waren, niemand! Dit besef kwam pas later. Nadat De Geest op hen en anderen werd gelegd (Joh.20:22). Pas toen werden hun ogen en oren geopend. Net als bij de Emmaüsgangers. Vanaf dat moment kregen ze de impact van Zijn volbrachte Werk te zien. En werden inwendig omgekeerd, meegenomen naar hun nieuwe identiteit. Ze werden opnieuw geboren. Ze werden erop uit gestuurd om het goede nieuws te vertellen. Met woorden die vol waren van de Heilige Geest. Ze riepen het van de daken. Wij hebben jou goed nieuws te vertellen, jouw zonden zijn vergeven. Bekeer je. In de Naam van Jezus de Christus. Hij Die ons op pad gestuurd heeft jou dit goede nieuws te vertellen. Laat je handel en wandel achter je. Bij het aannemen van deze boodschap kregen ze daadwerkelijk de Heilige Geest in zich. Daarom die intense blijdschap. Dit moet geweldig geweest zijn. Passend daarbij Spreuken 8:35 "Want die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere"

Pas op het moment dat de apostelen de Heilige Geest kregen werd hen veel duidelijk. Dat De Geest De Trooster is en hen al de Woorden van Jezus Christus in herinnering zou brengen. Zoals Jezus Christus beloofd had. En Hij had nog meer over De Trooster gezegd. Deze zou duidelijk maken wat vanaf dat moment nog zonde, gerechtigheid en oordeel zou zijn. Joh.16:9 "Van ​zonde, omdat zij in Mij niet geloven" Dat is het dus. Zonde is het niet geloven in Jezus Christus. Dan is dus ook belangrijk te weten hoe HIJ daadwerkelijk is. Wat de volle omvang van Zijn werk is. Doordat jij het volledige resultaat kunt kennen van Zijn werk, kan hij jou meenemen naar de andere kant van de lijn. Naar de kant waar jij als herboren kunt staan. Dit is pas dé versie van het tv-programma "over de streep". Jezus noemt zonde het niet in Hem geloven. Je hoort Hem als het ware zeggen: "jullie geloven niet in wat Ik ga doen!". Zoals Hij in de Bergrede aangaf kwam Hij niet om de wet en de profeten af te schaffen. Hij kwam om ze te vervullen. En Mozes klaagde aan zei Hij eens. En deze aanklacht pakte Hij op. Werd veroordeeld, onderging het vonnis en beëindigde daarmee de aanklacht. Daarom Zijn woorden aan het kruis: "het is volbracht". Zonde is sindsdien simpelweg buiten Hem om leven. Hem niet op Zijn Woord en Werk geloven. Wanneer jij op Hem vertrouwt, je door Hem mee laat nemen valt er een last van je af. Want HIJ oversteeg werkelijk alles, iedere aanklacht, iedere ongerijmdheid. Ieder facet van de mens. HIJ is de mens ingegaan, heeft de mens aangetrokken. En is daarin gekruisigd. Jezus heeft werkelijk alles meegenomen aan het kruis. Heeft het laten vast nagelen in de mens zoals Hij toen was. En deze oude mens achtergelaten in het graf. En is opgestaan als herboren! De Eerstgeborene uit de doden. De Levende! En Deze Ene heeft gereinigd. De wet blijft wonderschoon wetend dat hierin Zijn Grootheid uitkomt. De wet is liefelijk, nog steeds. Om naar te kijken en te luisteren vanuit een wedergeboren postie. Pas dan zie je hoe geweldig de omvang van Zijn werk was en is. Daarom zei Jezus dat er geen jota of tittel zal voorbijgaan totdat alles gebeurd zal zijn. Aanklacht, vonnis en uitvoering. En uiteindelijk en is het daarmee daarmee ook voor ons klaar. Voor ons als niet-Joden. Wij als nazaten van de heidenen mogen zij-instromers zijn in het genadeverbond. Om straks toegevoegd te worden aan Zijn nog om te keren Israël. Dit uitzonderlijke moment komt steeds dichterbij. Het moment dat HIJ Zijn wet in hun binnenste zal leggen, hen zal omkeren. Net als jij door het verkrijgen van de genade door dankbaarheid je zult gaan gedragen en de naaste in de gemeente dienstbaar zal willen zijn. Het Woord deed dus het werk. Het Evangelie van de genade, het goede nieuws. Ten tijde van Jezus Christus was er geen bijbel. Deze kwam pas later. De afzonderlijke rollen van de boeken in de Tora en Tenach waren er. Dus het Woord deed het werk, het juiste Woord. Jezus Christus als het vlees geworden Woord. Het Woord dat onder ons gewoond heeft. Ook Paulus werd dienstbaar aan dit Woord, ondanks zijn eerdere heftige verzet. En werd door God op een zeer sterke wijze bekrachtigd. Daarom zei Paulus ook zo stellig dat er maar één Evangelie is. Er is geen ander Evangelie! (Galaten 1) Je ziet Paulus als het ware al staan op een plein in o.a. Athene, al wijzend naar boven. Ik mag jullie goed nieuws vertellen van Die Man Die mij gestuurd heeft. De zonden zijn jullie vergeven. Kom en draai je om. Het goede nieuws van bekering en vergeving van zonden. (Lukas 24:47)

Jezus Christus sprak kort voor Zijn kruisiging over De Trooster Die komen zou. Hij kondigde Zijn afscheid aan. En vertelde over De Trooster Die troost. De Trooster zegt niet hoe zondig jij bent. De Trooster raakt je aan en zegt jou om te draaien naar Jezus Christus. Kom mee, het is goed. De Weg ligt open. De Trooster neemt jou mee naar het moment NA het kruis. Laat jou kijken naar Zijn opstanding. Groette Jezus Christus na Zijn opstanding Zijn vrienden niet met vrede zij u? Vrede, het is goed voor jou, kom. De Geest laat jou zien dat je in Hem gereinigd bent. Na deze reiniging ben je een nieuw persoon. Kijk dan niet meer achterom. Geloof daarom alsjeblieft in de grootte van het volbrachte Werk van Jezus Christus. Het is erg belangrijk de volle omvang van Zijn Werk te weten. Johannes werd dit duidelijk gemaakt door De Geest. Daarom kon hij ook schrijven in Openbaring 1:5b "Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed" Het is cruciaal te weten wat er daadwerkelijk gebeurde aan het kruis. En daarna. Wat Zijn Woorden precies zijn. Zijn evangelie gaat hand in hand met profetieën. .

Jezus Christus kreeg een nieuw lichaam. Maria mocht Hem nog niet vasthouden pal na Zijn opstanding, Hij ging eerst naar de Vader. Pas daarna mocht o.a. Thomas hem aanraken. Hij werd dan ook vaak tijdens Zijn verschijningen niet meteen herkend. Dus Hij moet een bijzondere Verschijning zijn geweest. En Deze toekomstige Koning der Koningen vanuit Sion nodigt jou nu nog steeds uit om Zijn genade aan te nemen. Niet meer achterom te kijken naar hoe jij was maar te geloven in ZIJN volbrachte werk. Jouw oude jas achter te laten en de mantel der gerechtigheid aan te trekken. Herboren te worden. Je mag je in Zijn werk wentelen. De Geest in je te krijgen. Het nieuwe lichaam volgt later, het oude lichaam doet er niet meer toe.

Jezus Christus heeft de dood overwonnen en heeft de sleutels van het dodenrijk. Vanaf het moment van Zijn opstanding geldt de nieuwe genade welke de oude ver te boven gaat en buiten werking stelt. Genade voor genade. Lees genade in plaats van genade. Derhalve Joh.1 ‘Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard (17-18) Zie het Lam Gods dat de zonde van de aarde wegneemt (vers29)’.

Deze nieuwe totale genade zet de deur naar rechtvaardiging van jouw ziel wagenwijd open. Joh.10:Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Paulus in Kol.2:14 "en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het ​kruis​ te nagelen" Er is dus geen enkele aanklacht meer! Geen document meer om te kunnen zeggen zondig te zijn. Het enige dat nog kan aanklagen zijn Zijn Woorden wanneer deze niet aangenomen worden. Daarom is het zo belangrijk wat Zijn Woorden precies zijn. Zonder dat er iets afgehaald of aan toegevoegd is. Petrus onderging ook de reiniging van zijn ziel, hij was er ook bij toen Jezus Christus aan hen verscheen. En hij verwoordde deze reiniging in 1 Petrus 1 vers 22a: "Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest" Hij gebruikte dus het woord hebbende. Dus voltooid verleden tijd. De Waarheid reinigt. En deze Waarheid, de liefde van de Waarheid, biedt HIJ jou nog steeds aan. Dit moet op nummer één staan in jouw leven. De rest zorgt De Vader voor. De Herder Jezus Christus spreekt pal voor Zijn kruisiging een gebed uit (Joh.17). En Hij zegt hierin de volgende zin: "Heilig​ ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid". ZIJN Waarheid heiligt dus wanneer jij ZIJN Waarheid aanneemt.

Ten tijde van de apostelen was er al een ander evangelie waarvoor gewaarschuwd werd (Galaten 1). Ook Jezus Christus waarschuwt in Mattheüs 24. En alles wijst erop dat het deze periode is die Hij bedoelde. Zeker werd dit over eerdere perioden ook gezegd, maar er is één groot verschil. De staat Israël is terug. Zoals God Zelf aankondigde in de oude profeten. Dit is als aanloop naar de realisatie van een geheel nieuw Israël. Een Israël waarvan HIJ Zelf Zijn volk een nieuw hart zal geven. De heidenen die Zijn evangelie aangenomen hebben zullen eraan toegevoegd worden. En de heidenen zijn wij als niet-Israëlieten. De tijd voor ons loopt nog. Totdat deze tijd ten einde zal komen. Aangezien Israël dus weer terug is komt dit steeds dichterbij. Het ontpopt zich onder onze neus. Dan zal HIJ Israel in volle wasdom neerzetten! God de Heere zal Zelf Zijn overgebleven Israëlieten inwendig omkeren, een nieuw hart geven. Ook zal Jezus de Christus dan als De Herder plaatsnemen. Een deel van de heidenen zal overblijven en er ademloos naar kijken. Nu zitten we in het voorlaatste deel van veel profetieën. Een erg bijzondere tijd. HIJ Die de tijden in Zijn Hand heeft is niet te stoppen. In deze hectische tijd mogen wij nog altijd leunen op spreuken 3 vers 5 ‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet’.

Wanneer jij bereid bent volledig te vertrouwen op Zijn Woorden, op Zijn goede boodschap, is hetgeen je kunt vinden immens. De schat in de akker. De allesomvattende genade die tegen de vinder zegt: "het is klaar". De oude mens is vergeven en de nieuwe ligt klaar. Waarvan Jezus Christus destijds al zei dat het klaar was en volbracht, is nu nog steeds klaar. ZIJN belofte dat HIJ jou vrede kan geven is er nog steeds, Voor nu en kan nu al z'n volle uitwerking hebben in jou. Mozes mocht het aangezicht van JHWH niet zien want hij zou sterven. Hoe groot is dan de genade in het pure werk van Jezus Christus wanneer Hij in de Bergrede zei: ‘blessed are the pure in heart: for they shall see God’. Onlosmakelijk verbonden met de schat in de akker. De vinder verkrijgt de rechtvaardiging van zijn ziel en eeuwig leven!

Spreuken 8: ‘Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts; Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en Ik zal hun schatkameren vervullen’.

De God van Abraham, Isaak en Jakob is niet veranderd. HIJ is nog steeds Degene zoals HIJ was. Nog steeds Degene Die Zijn goedheid aan Mozes liet zien. HIJ laat Zich nog steeds vinden in Zijn vlees geworden Zoon Jezus Christus, de Weg en de Waarheid en het Leven. De Man Die aanraadde eerst het Koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. Draai om naar Zijn gehele Waarheid en deze zal jou vrijmaken en jouw bevrijden van jouw geestelijke gevangenis.

Jezus de Christus is het nieuwe ijkpunt. Jezus Christus is de Wortel en stam Die alles draagt. Wanneer wij Zijn evangelie aannemen worden wij als zijinstromers toegevoegd. En op een moment dat steeds dichterbij komt keert God Zelf Zijn volk Israel om. Om ook toegevoegd te worden op De Wortel van Isaï, Jezus Christus. Hij wees ons te letten op het uitlopen van de vijgenboom ( Israel ) en de bomen. De staat Israel bestaat weer vanaf 1948, En kijk naar de ontwikkeling van veel landen daaromheen en hun rijkdom.

De verdere uitleg over het mysterie van genade is opgedeeld in drie onderwerpen;

  • wat kwam Jezus Christus doen
  • wat is zonde na Zijn opstanding
  • wat nu te doen

Wat kwam Jezus Christus doen

Johannes4:34 Jezus zeide tot hen: ‘Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge’. Of Johannes 17 vers 4b: Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen

Lucas12: ‘Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is? Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij! Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid’.
Zijn boodschap is zalvend voor jouw ziel. Gelijkertijd scherp als een zwaard. Logisch, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Lukas 4:17-22 ‘En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef’? Dit betekent dat er een algehele amnestie werd afgekondigd door de Heer der hemelse legermachten. Bij monde van Zijn vlees geworden Zoon Jezus Christus. Een nieuw ijkpunt in de geschiedenis. Vanaf dat moment is De Weg ook voor ons heidenen open.

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen’ Om Zijn werk goed te begrijpen is het oude testament(verbond) van belang. In Jezus Christus werd het aangekondigde in volle omvang aan de mensen geopenbaard. Johannes 1: ‘en uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden’.

Deze vervulling leidde tot een nieuw begin. In het nieuwe testament is te lezen dat de profeten ten tijde van het oude verbond het aangekondigde al probeerden te begrijpen. Er probeerden een vinger achter te krijgen. Veel later omschreef o.a. Paulus dit als de verborgenheid. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus’.( Efeziers1:9-10)

Het werk van Jezus mondt uit in: En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. (Romeinen 5:16)

Omdat men zich destijds niet realiseerde wat Jezus ging neerzetten ergerde Hij veel leiders. Enkele zoals Nicodemus voelden het wel goed aan. Maar ook hij kon het niet helemaal begrijpen. Jezus Christus ging tegen de gevestigde orde in. De gevestigde orde die de mensen zoveel extra lasten op de schouders hadden gelegd. Dit rondom de wet. Men had er een eigen geheel van gemaakt. Men verdedigde zich door zich op Mozes te beroepen. Jezus antwoordde: ‘Mozes klaagt u aan.’ of: ‘de wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een ieder doet het geweld aan’. (Lucas16:16).
Mozes klaagde dus aan! Dit is te vinden in Deuteronomium 31:26-27 ‘Neemt dit wetboek, en legt het aan de zijde van de ark des verbonds des HEEREN, uws Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u. 27 Want ik ken uw wederspannigheid, en uw harden nek. Ziet, terwijl ik nog heden met ulieden leve, zijt gij wederspannig geweest tegen den HEERE; hoe veel te meer na mijn dood!’

Waar het als getuigenis tegen ons was, was het dus ook een aanklacht. En het getuigenis was niet alleen tegen de Israëlieten gericht, maar via Israël tegen de gehele mensheid. Denk hierbij aan de volgende opmerkelijke uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15: ‘Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat’. HIJ bedoelde hiermee niet alleen de Joden en de Israëlieten in de verstrooiing. In Juda en Samaria bevonden zich op dat moment erg veel vreemdelingen van de volken rondom. Die hadden zich er gedurende de ballingschap van zowel Israel als Juda gevestigd. En natuurlijk de bezettende macht uit Rome. Het getuigenis dat God destijds aan Mozes gaf was indirect ook tegen ons als heidenen gericht. Om de overtreding duidelijk te maken. Gelijkertijd gaf HIJ er echter ook de oplossing bij. Mozes zei dat men moest luisteren naar de Profeet die komen zou. Jezus Christus.

En deze Profeet Jezus Christus is niet naar de wereld gekomen om het te veroordelen, maar om te redden. HIJ pakte de aanklacht, de wet op. Logisch dat Hij zei deze niet af te schaffen maar te vervullen. Wanneer Hij de wet zou afschaffen zou er niets te vervullen zijn. Niets meer te volbrengen. Paulus formuleert het in Kol.2:14 ‘uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende.’

Nadat Jezus Christus opgestaan was onderwees HIJ de Emmaüsgangers vanuit Mozes en de profeten. Naderhand zeiden zij tegen elkaar: ‘Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?’ Dus weer vanuit Mozes en de profeten. Mozes zei al dat wij moesten luisteren naar de Profeet die komen zou. Jezus Christus dus. Daarnaast omschreven andere oude profeten exact hetgeen HIJ zou komen doen. Toen HIJ Zijn opdracht hier beëindigd had zei HIJ: ‘Het is volbracht.’ . Johannes 17:4IK heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen Hiermee is het klaar. Er is nu geen enkele aanklacht meer tegen jou. De aanklacht tegen de gehele mensheid is weggenomen. Er blijft nog maar één zonde over en dat lees je verderop.

Op het moment dat het volbracht was, scheurde het doek tussen het heilige en het Heilige der Heiligen van boven naar beneden. Vanaf dat moment heeft de mens vrije toegang tot de Heer der hemelse legermachten, Schepper der hemel en aarde. Er is geen hogepriester meer nodig. Er is een nieuwe Hogepriester gekomen: Jezus Christus. En HIJ zit aan de rechterhand van God de Vader. Niet een priester naar de mens uit de stam Levi, dit werd beëindigd. Uitdrukkelijk waarschuwt Jezus Christus niemand meester of rabbi te noemen. Jij hebt maar één meester en rabbi en dat is HIJ.

Zelfs velen uit de oversten geloofden in Jezus. HIJ was in verschijning, spreken en handelen imposant. En hiermee ook logisch. Zijn hele optreden was te verklaren vanuit de schrift. Johannes 12 : 42-50 nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten (Nicodémus was ook een overste) in Hem; maar om der farizeeën wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God. En Jezus riep, en zeide:

‘Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft. Ik ben het Licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft.’

Hij zette dus duidelijk een nieuwe maatstaf neer, een nieuw uitgangspunt.

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.’

Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Wat is na de opstanding van Jezus Christus nog zonde?

In feite is het antwoord eenvoudig. Buiten Jezus Christus om leven. Echter hier zit dan ook meteen een groot probleem. Want wat wanneer het daadwerkelijke evangelie niet meer verteld wordt? Wanneer we verzand zijn in mooie redeneringen, ontroerende preken? Kan er nog gezegd worden dat het evangelie verteld wordt wanneer men massaal in kerkgemeenschappen beaamt dat men zondig is? Noemde o.a. Paulus de lezers van zijn brieven zondig? Werden zij niet heiligen genoemd? Zeker waren er misstanden in de gemeenten, maar hierover werd gezegd dat zij naar het vlees wandelden en NIET naar De Geest. Naar de oude mens dus en niet naar de nieuwe herboren mens.

Johannes de Doper doet over zonde een opmerkelijke uitspraak over Jezus in Johannes 1 vers 29: ‘des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’

In Jezus Christus wordt een mens wedergeboren en neemt plaats aan de andere kant van de lijn. Zoals Johannes schrijft zondigt deze nieuwgeboren mens niet. Sterker nog, kan niet zondigen (1 Joh.3:6). In het begin van deze brief schrijft hij aan de lezers dat ze toch wel zondig zijn. Je zou dan denken dat het begin niet in overeenstemming is met het vervolg van deze brief. Dat het onlogisch is. Dit kan verwarrend werken. Maar je moet er met de ogen van Johannes naar kijken, vanuit zijn positie en je realiseren op welk moment hij dit schreef. Kruip in hem. Dan ben jij Johannes en heb je dus de reiniging van jouw ziel meegemaakt. Duizenden kwamen naderhand ook tot geloof. Echter ook een groot deel niet, ze doen niet ten volle mee. En deze brief schrijft jij dan aan jouw volksgenoten en je roept hen op mee te doen, zich te bekeren. Johannes wees op het feit dat broeders elkaar niet kunnen haten. Hij riep hen op zich te bekeren. Kom mee en doe als wij. Neem het evangelie aan. Verderop in de brief geeft hij de werken van de Geest weer. Dat men elkaar niet haat.en onderlinge liefde. Toch verhardt God Zelf verhardt veel harten. Waarom? Het toenmalige Juda en Jerusalem werd grondig vernietigt door de Romeinen. Dit moest gebeuren. Zoals Paulus al aangaf werd hiermee het evangelie ook voor ons als heidenen beschikbaar. Dit werd al aangekondigd in de oude profeten. IK zal Mij bekendmaken aan een volk dat Mij niet zocht. Door de verharding dat over een deel van Israel kwam en de vervolging van de volgelingen van de Weg hebben veel gelovigen Israel verlaten. En daarmee zijn ook wij ook in aanraking gekomen met het evangelie. Als nazaten van de heidenen. Ook via Paulus die eerst als vurig vervolger veranderde in een vurige prediker. Toen Paulus zijn brief schreef aan de gemeente te Rome was hij daar nog nooit geweest. Maar er was wel een gemeente! En die gemeente van de Heere Jezus Christus was er al op meer plaatsen. Voordat de rk-kerk werd opgericht.

Mocht je nu denken erg veel gezondigd te hebben, dit is feitelijk onmogelijk. Je hebt buiten Jezus Christus om geleefd. Om dit duidelijk te krijgen moet je beginnen bij het juiste begin, de wet. Deze was er om de zonde te specificeren. De wet was dus tevens de aanklacht. En zoals Paulus aangaf in Kolossenzen 2:14 is deze aanklacht mee aan het kruis genomen en en uit ons midden weggenomen. En precies dit deed Jezus Christus. Hij heeft de veroordeling die er was door de wet op Zich genomen aan het kruis. In Zijn kruisdood is de veroordeling van de mens uitgevoerd. De aanklacht is ten einde. Het vonnis is uitgevoerd. Zonde is in de Woorden van Jezus Christus dat wij niet in Hem geloven. Buiten Jezus Christus om leven. Dat is het dan, dat is dan zonde. Wanneer jij vindt dat je zondig bent heb het werk van Jezus Christus niet ten volle gekend. Zelfs als lid van menig kerkgenootschap is de kans groot dat je de ware Jezus Christus niet gekend hebt. Het is je waarschijnlijk nog nooit verteld. Pal voor Zijn sterven aan het kruis zei HIJ dat het volbracht was. Je moet jezelf dan ook afvragen wat Hij precies volbracht had. Klaar is ook daadwerkelijk klaar. Kenmerkend is een gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen in Lukas 17:3-6. Dit gaat over de zonde van de ene tegen de andere, niet naar God de Vader! In het te volbrengen werk aan het kruis gaat Hij de overtreding beëindigen. In het gebed dat Hij Zijn discipelen leerde wordt om vergeving van onze schuld gevraagd wordt net zoals wij vergeven iemand die ons iets schuldig is. In dezelfde mate dus. Vergeven wij iemand niet dan behandelt GOD ons net zo. Een zeer indringende waarschuwing.

Na Zijn opstanding is er nog maar één zonde: dat wij niet in HEM geloven. Dat zijn Zijn eigen Woorden. En wij leven in de periode na Zijn opstanding. Lees zeer aandachtig het volgende Bijbelgedeelte:

Johannes 16 : 7 – 11
7 ‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.’

Jezus Christus zegt dus dat zonde is het niet in Hem geloven! Wie zijn wij dan überhaupt om iets anders te beweren. Of het moet zijn dat er vanuit een ander uitgangspunt gesproken wordt. Vanuit een uitgangspunt waarin hetgeen Hij daadwerkelijk gerealiseerd heeft niet gezien wordt. Vanwege welke reden dan ook. Cruciaal is en blijft te weten Wie Hij werkelijk is. En wat Hij gerealiseerd heeft. En dat HIJ degene is aan Wie het oordeel over de aarde toevertrouwd is. Zoals Hijzelf zei dat degene die Zijn Woorden niet aanneemt reeds veroordeelt is. Heftig. Wanneer jij Zijn Werk wel aanneemt wordt je dus niet veroordeelt. Daarom is het zo belangrijk te weten wie Hij is en wat Zijn werk was. Degene die al wel veroordeeld is, is de vorst van deze wereld. "Blijf in Mij dan blijf Ik in u" (Joh15:4)

Wat nu ?

Neem Zijn radicale boodschap alsjeblieft aan. Als er Iemand is Die je mag vertrouwen is Hij het wel. De Man Die over Zichzelf zei dat Hij de Weg, De Waarheid en het Leven is. De Man Die in Zijn gebed pal voor de kruisiging zei: Heilig hen in Uw Waarheid, Uw Woord is de Waarheid. Er is maar één Jezus Christus en maar één gerealiseerd werk. HIJ is het Lam dat waardig was de boekrol te openen.
Keer je in gebed tot God de Heere. Zoals Jezus Christus Zelf zei: ; ‘Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

En besef de volgende gesproken woorden tot Petrus goed, vermeld in Handelingen 10 : 15: ‘ Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!’
Besef dat geen enkel deel van jouw lichaam, ook jouw verlangens en gedachten, geheim terrein is voor God de Heer. Het is geen belemmering voor jou om te bidden en te danken voor Zijn onverdiende goedheid.

Hetgeen Jezus Christus destijds in gereedheid heeft gebracht ligt er nog steeds. De aanklacht is weggenomen. De wet is vervuld. Laat je geen enkel juk meer opleggen, in welke vorm dan ook. (Handelingen 15) Wanneer jij het goede nieuws aanneemt zoals HIJ het gesproken heeft kan op jou van toepassing zijn zoals in het oude en nieuwe testament verwoord is. Je trekt dan een mantel der gerechtigheid aan. Je krijgt een nieuwe jas. Je bent dan gerechtvaardigd voor God en hebt jouw oude jas uitgedaan. De last die jij voelde onder het juk van de zonde wordt dan van je afgenomen. Ook jouw oude mens is in Hem afgestorven. Om je niet hopeloos te maken, moet je wel beseffen dat de verkeerde verlangens het jou moeilijk blijven maken. Zoals in het nieuwe testament staat, ze blijven krijg voeren tegen de ziel. Maar weet één ding, dit is geen zonde! Zonde is het pas wanneer je eraan toegeeft. Maar vertrouw op Jezus Christus en De Geest om je hiervan te weerhouden. De nieuwe mens in Jezus Christus bestaat uit het weten dat Hij alles vergeven heeft. Hetgeen Hij van jou vraagt is niet terug te keren tot jouw braaksel. Leidt een leven zonder toe te geven aan jouw verkeerde verlangens en dank elke dag voor Zijn volbrachte werk. Je krijgt een zeer grote Hulp aangeboden, de Heilige Geest. Hij zal jou behoeden voor zonde. Wanneer jij in Hem opnieuw geboren bent wil je niet meer toegeven aan verkeerde verlangens. Je ziet dan het verschil tussen het goede en het kwade. Jezus zei het ook op een andere manier. Neem uw kruis op en volg Mij! Hij weet dus hoe het eraan toegaat in jou. Paulus verwoord dit in Romeinen 12:1 als volgt: "ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst". Richt je focus op Jezus de Christus en dank voor Zijn genade. De schat in de akker. Jouw fundament is het volle werk van Jezus Christus. Wanneer je de mantel der gerechtigheid hebt aangetrokken trek je Zijn bescherming en rust aan. Ga naar binnen in je kamer en dank Hem voor Zijn volbrachte Werk en voor de bescherming van jouw ziel.

‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij’.

Laat op jou van toepassing worden de woorden uit Jesaja 61:10 ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap’. (Paulus bevestigde deze woorden in Efeziërs 6)

blijf in Mij, dan blijf Ik in u’ Na Zijn opstanding groette Hij Zijn broeders met: ‘vrede zij ulieden’! Het is niet een wereldse vrede, maar vrede in het hart : ‘ Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’.

laat Jezus de Christus jou de kroon opzetten