Wanneer de toekomstige vormgeving van de wereld nu realiteit zou zijn, dan is het geloof simpelweg geen geloof meer. Maar een confrontatie met een opdeling van de wereld. Een opdeling in twee delen. Het ene vol onrust, zoals de huidige wereld maar dan +++. Het andere is gevuld met de ultieme rust.

Deze opdeling is niet iets dat in een verre toekomst ligt. Ook is het geen fata morgana. Dat het vreemd in de oren klinkt omdat het afwijkt van het gebruikelijke dat in kerken te horen is, dat is zeker het geval. Deze opdeling is een proces dat in voorbereiding is. En te plaatsen in een tijdsmoment dat niet meer de ver ons bed show is. Bovendien is het onomkeerbaar. Anders dan dat algemeen in het algemeen gezien wordt,  geven de Bijbelse profetieën een duidelijke kijk in de toekomst. Behaalde resultaten van deze in het verleden zijn in dit geval wél een garantie voor de toekomst.

Wanneer over de toekomst gesproken wordt, is een vaak gebruikte dooddoener dat niemand dit kan weten. Gebaseerd op een uit het verband gerukte zin van Jezus Christus:"doch van die dag en uur weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen". Hij zegt de dag nog het uur. Met andere woorden, het precieze tijdstip. En dat is uiteraard juist. Deze zin komt echter uit een deel van Zijn uitleg over de toekomst. Hij schetst een veel groter plaatje. Over een groot tijdsbestek. En geeft kenmerken waarop gelet moet worden. Daarbij zegt Hij ook:"dat u die dag niet onverwacht overkomt". Ergens anders:"waakt!"

De dag noch het uur geldt specifiek voor één bepaald moment. En dat ene moment is een deel van een veel groter geheel. Welke weer een aanloop is naar dat ene moment. Jezus Christus geeft niet de grove tijdslijnen aan en zegt gelijkertijd:"laat maar, let maar niet op wat Ik zeg". Hij laat ons niet in onzekerheid achter. Hij laat ons niet bungelen. Niet de dag en het uur, maar zeer zeker wel wanneer ongeveer. Ook in dit geval moet niet een zin uit het verband gerukt en gebruikt worden voor eigen inzicht en gewin. Dat velen niet klaar zijn voor de toekomst is een ander punt. Struisvogelpolitiek bedrijven en anderen dwingen daarin mee te gaan is kwalijke houding.

Jezus Christus geeft kenmerken van de aanloop naar dat ene moment. Dat ene moment is het sluitstuk van een periode van grote verdrukking. Hij wijst ons uitdrukkelijk op de herrijzenis van de staat Israël. Ook mannen als Paulus en Petrus geven aanwijzingen. Op een andere manier dan Jezus. Eén van de kenmerken die zij geven is verlaten van de natuurlijke omgang tussen man en vrouw. Zij spreken over een tijd dat kruisbestuivingen in relaties en tussen dezelfde geslachten als normaal gezien zullen worden. Dat de natuurlijke verhoudingen vanuit de schepping uitgewist worden. Om te komen tot "one big melting pot". Daarbij aangemoedigd door de beweging om de mens genderneutraal te maken. Dit is nu gaande!

Het eindige probeert De Oneindige uit te gummen.

De invloed vanuit de media hierin is gigantisch. Er vindt een waar bombardement plaats om de geesten te beïnvloeden en rijp te maken. Zowel op gendergebied als de evolutie. Alsof de mens van apen afstamt of nog gekker, dat er varkens in de evolutielijn zitten. Niet geheel toevallig dat, wanneer Jezus Christus demonen uitdrijft, deze aan Hem vragen in een groep varkens te mogen gaan. Vervolgens stortten zij gezamenlijk van de helling af.

"Man en vrouw schiep HIJ hen".

In feite is het vrij simpel:"wil de samenleving kaas, dan krijgt men kaas". Die keuzevrijheid is er. Voor iedere partij. Wel moet gezegd worden, dat het dwangmatige waarmee de voorheen overwegend christelijke samenleving "overruled" moet worden, groter is dan eens omgekeerd.

Wanneer kerken meebewegen met de samenleving en reageren dat geen enkel kerkgenootschap perfect is, kan de reactie kort en simpel zijn. In de laatstgenoemde gemeente van het boek Openbaring, Laodicea, staat Jezus Christus buiten. De vorm is blijkbaar dusdanig dan Hij buiten staat. En deze vorm van gemeente ontwikkelt zich verder en tot ver in Openbaring. Tot aan het tijdstip van dat ene moment.

Ook vanuit werelds perspectief bekeken kan het huidige gebruik van de aarde niet lang doorgaan. De aarde wordt uitgeput. Alles draait om macht en geld. Om invloed en controle. Om horen en gehoord worden. Het geroeptoeter wordt steeds luider. De zachtmoedige mens wordt steeds meer naar de achtergrond gedrukt.

In al dit tumult moet het belangrijkste niet uit het oog verloren worden. In al dit gekrakeel ligt de waarheid maar bij één Persoon. En in deze Ene Persoon is redding van uw ziel te vinden. No matter what will happen. Leg de focus altijd op Hem:"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben; maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen".

Wanneer de opdeling er is, zal het ene deel met de volkomen rust van Degene zijn, in Wie en tot Wie uiteindelijk alles tot bedaren gekomen is. Het gebied van waaruit de Waarheid zal heersen. Ook over het deel erbuiten. Goedschiks of kwaadschiks. Allesoverheersend.

Het gebied van De Heere Jezus de Christus. "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan"

Buiten is het gebied voor degenen die sowieso zonder De Schepper van de hemel en de aarde wilden leven. Deze opsplitsing is voor een bepaalde tijd. Voor een periode. De keuze die een ieder in dit leven maakt, is doorslaggevend in welk gebied men later is.

So please consider and look at the facts!

Tot aan de eerste scheiding wordt de wereld steeds meer op z'n kop gezet. De blokken manifesteren zich steeds meer. De onverdraagzaamheid in de samenleving neemt toe. Het wordt steeds onstuimiger. (geschreven begin 2023)

Anders gezegd, tot aan de eerste opdeling roert onrust, oorlog en geweld zich in opstapelende mate. Jezus Christus zei met een zeer gegronde reden: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging"

En dan te bedenken dat de dagen ten tijde van Noach vol van geweld en geweldenarij waren. "Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met geweld. Daarom zei God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld"

Wanneer men zegt, dat het geweld de laatste decennia afgenomen is, wordt één belangrijk aspect volledig buiten beschouwing gelaten. Het aantal abortussen van ca. 44.000.000 per jaar wereldwijd. Vanuit de visie van de Schepper van hemel en aarde zijn dit moorden. Net zoals men lang geleden kinderen offerde aan de god moloch. Momenteel wordt het toegeschreven aan de ontwikkeling van de beschaving.

Velen zeggen dat een embryo geen mens is. Antwoordt men net zo snel en gemakkelijk wanneer de vraag zou zijn: "wat wanneer ze jou hadden geaborteerd?"

Tot aan het moment van de komende scheiding, blijft de volledige keuzevrijheid bestaan. Om te kiezen voor het einde of de wonderlijke levensverlenging. Om De Waarheid van de Heere Jezus Christus aan te nemen of af te wijzen.

Om tot een keuze te kunnen komen is het wel noodzakelijk duidelijke taal te horen. Geen afgezwakte versies. Geen halfbakken waarheid. Een halve waarheid is immers ook een hele leugen.

De Waarheid van Jezus Christus is daarbij niet altijd even comfortabel. Zijn woorden kunnen ongemakkelijk aanvoelen en zeer confronterend zijn. Dat bleek wel hoe de mensen op Zijn onderwijs reageerden. In de synagoge van Kapernaüm sprak Hij zeer duidelijke taal en wond er geen doekjes om. De reacties waren niet van de lucht: "Velen dan van Zijn discipelen (lees volgelingen) die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard, wie kan het aanhoren?" (Johannes 6:60)

Nu is het niet anders dan toen. Er is niets nieuws onder de zon! Alles moet comfortabel en zalvend in de oren klinken. Vooral lief. Het moet prettig aanhoren. "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, Maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen het gehoor van de Waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels". (2Tim4)

Denk daarbij niet dat de schrijver van deze woorden, Paulus, met verzinsels iets bedoeld, dat geheel buiten theologische leringen staat. De Waarheid van de Heere Jezus Christus komt zeer vaak niet overeen met hetgeen te horen is in veel kerkelijke gemeenschappen. Zeker doen veel voorgangers hun best en denken echt het goede te doen. Cruciaal echter in alles is te beginnen bij het juiste begin. Vanaf en met de Waarheid van de Heere Jezus Christus. Vanuit Zijn volledige nieuwe genade. Waarin geen enkel verwijt zit. Het is de enig begaanbare Weg. Er is géén alternatieve route. Ook geen halfbakken versie.

"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij".

In de tijd die voor ons is ingeruimd, kunnen we nog steeds een keuze maken. Tijd is echter niet oneindig. Aan tijd zit een einde.  Meerdere malen wees Jezus Christus op tijd en tijden. Hij verweet Zijn critici geen oog te hebben voor de tijd waarin zij leefden. En dat terwijl de profetieën tot aan Jezus toch zeer duidelijk geweest waren. In zeer heldere taal werd daarin Zijn komst aangekondigd. In deze profetieën is ook veel over de tijd daarna beschreven. Met name over de huidige tijd. Met de daarbij behorende kenmerken. 

Nu bevinden we ons in een langzame overgang naar een andere tijd. Gaandeweg deze overgang heeft de tegenstrever geregeld zeer krachtig de kop opgestoken. Met als doel om de tijd te vertragen. Of om het geheel tegen te houden. In het bijzonder ten tijde van de tweede wereldoorlog. Krachtig werd geprobeerd de totstandkoming van een zeer duidelijk signaal van de tijd tegen te houden. De verrijzenis van de staat Israël. Met alle macht die hem gegeven was. Dat wil zeggen, tot aan de vooraf opgelegde grenzen. Ondanks die beperking stelde hij alles in het werk om de vorming van de staat Israël tegen te houden. De reden is simpel. De terugkeer van Israël is een overduidelijke indicatie waar wij ons op dit moment op de tijdsbalk bevinden. De Heere Jezus Christus was daar zeer duidelijk over: "leer van de vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is".

Na de periode van de tweede wereldoorlog werd met name in het decadente westen lang in de veronderstelling geleefd, dat oorlogen een gepasseerd station zijn. Naïviteit ten volste en schijn bedriegt. De oorlog in Oekraïne kwam daarom voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Er was zelfs sprake van een grote collectieve verontwaardiging. Vanuit de positie van GOD bezien tamelijk bizar. Zeer duidelijk heeft HIJ aangegeven wat de afrol van de tijd zal zijn.

De details hiervan zijn beschreven in de boeken zoals HIJ die eens gaf. Ver voor de tijd van Jezus Christus mochten de profeten tot in detail over de toekomst schrijven. Het grootste gedeelte hiervan is nu als geschiedenis te bestempelen. In het eerste deel van de Bijbel, het oude testament, mochten profeten als Jesaja, Jeremia en Daniël de Woorden van GOD noteren. Een klein deel daarvan is deze tekst uit hoofdstuk 46 van de profeet Jesaja:

"Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik GOD ben, en er is geen GOD meer, en er is niet gelijk Ik. Die van den beginne aan verkondig het einde, en vanouds af die dingen die nog niet geschied zijn; Die zeg: Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roep van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. Hoort naar Mij, gij stijven van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt."

Ook voor onze toekomst heeft GOD door Jezus Christus een duidelijke specificatie gegeven. Zoals het antwoord dat Jezus aan Zijn vrienden gaf. Te lezen in o.a. Mattheüs 24 en Lukas 21. Vervolgens werd Johannes deelgenoot in dé Openbaring van De Heere Jezus Christus. Al deze openbaringen zijn voor ons ter lering. Het laatste Bijbelboek Openbaring is een  wonderlijke weergave van gebeurtenissen. De wereld is een onrustige plek. Het enige dat houvast biedt is het Woord van De Heere Jezus Christus. Iedere gebeurtenis staaft Zijn gelijk. Degenen die Zijn Woord hebben aangenomen hoeven zich voor de toekomstige tijd geen zorgen te maken. Jezus Christus zal voor de Zijnen zorgen. De grote gebeurtenissen uit het verleden en het heden, bewijzen dat Zijn Woorden waar zijn. Dat Zijn Woorden geen fictie zijn maar pure realiteit. En daarmee ook Zijn beloftes voor degene die Zijn Woord aangenomen heeft.  Jezus Christus zal hen onder Zijn hoede nemen.

Omtrent alle profetieën kan gesteld worden: "behaalde resultaten in het verleden bieden in dit geval wél garantie voor de toekomst.

Voor de zoekenden onder ons is het momenteel een verwarrende tijd. De tijd waarin Het Woord nagenoeg weggedrukt is door de tegenstander. Hetgeen dat in kerken nog te horen is, zijn veelal goedbedoelde pogingen. De vlam dooft steeds meer. Aan het meest cruciale wordt voorbijgegaan. Dat De GOD van de hemel en de aarde, De Allerhoogste, alles in Handen heeft gelegd van Zijn Menselijke Zoon. Wiens Naam is De Heere Jezus Christus. En dit voor een tijd. Hij is Degene Die genade voor genade gerealiseerd heeft. Voor ieder mens vrij toegankelijk. Zolang de wil bestaat. Dé genade die het pad opende om terug te keren naar het beginpunt. Naar zoals het eens was en zoveel te meer binnenkort zal zijn! Uiteindelijk draait alles om één Persoon. Zijn Naam is Jezus Christus. Niet de mens staat centraal, hoe graag wij dat ook mogen denken.

Nu is deze toekomst nog klein zichtbaar.  Straks ten volle te aanschouwen. Nu gloort er hoop in het hart. Straks is het alom feitelijk. Nu kunnen we elkaar aanmoedigen nog even vol te houden. Omdat het steeds dichterbij komt.

En Jezus sprak tot hen een gelijkenis: let op de vijgenboom en al de bomen ( Israël en alle andere naties ). Wanneer zij uitlopen en u neemt dat waar, dan weet u uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, zo weet dan dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voor de deur.

Deze site gaat over de genadetijd die ingeruimd is voor de mens. Over de optie opgelucht adem te kunnen halen.  Wat genade is en of het echt nodig is. Wanneer echte rust voor een stormend hart gezocht wordt is er geen andere optie dan Zijn volledige genade aan te nemen. Er is geen tussenweg. Dit geldt zowel voor de christelijke wereld als daarbuiten. Zonder genade blijft het niets anders dan moeilijke en omvangrijke theorie. Dan blijft het een leuke bezigheidstherapie.

The Owner of the world did give only one way out. Through Jesus Christ Who opened the door.

Desondanks blijven grote groepen bewust de keuze maken voor een eindig bestaan. Die niet willen en kunnen accepteren, dat ons bestaan Door Hoger Hand geschapen is. Eerder dat alles uit het niets gekomen is en weer terugkeert. Dat er gewoon een einde aan zit. Die keuze kan ook door onwetendheid komen. Wanneer toch de kern van het christendom boven tafel moet komen kan deze site de helpende hand bieden. Om te verklaren waarom de mensen in de eerste gemeenten zo intens blij waren. Wat hen verteld moet zijn. Daarbij wordt teruggegaan naar het begin dat door Jezus Christus is neergelegd. Wat Zijn boodschap precies inhield. Wat Zijn boodschap in feite nu nog steeds zou moeten zijn. Ontdaan van alle ruis van beleringen. Ontdaan van vermoeiende en op de emoties werkende preken tijdens kerkdiensten. Wanneer GOD daadwerkelijk GOD is, en ZIJN Mensenzoon Jezus de Christus daadwerkelijk HIJ is Die Hij zei te zijn, dan is de genade wel een graadje groter dan dat er verteld wordt.

Helaas voor de liefhebbers van het poldermodel is de volle genade van De Heere Jezus Christus daarbij de enige route. "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij". Zo stellig en duidelijk was Hij. Zijn genade geeft de opening om het eeuwige leven te vinden. In feite is genade het "grote generale pardon" dat Jezus Christus in opdracht van GOD bewerkstelligd heeft. Dan is genade dus cruciaal en doorslaggevend. Een bekende evangelist uit de Bijbel, iemand die de genade onderging en wist waar hij over sprak, gebruikte een passende afsluitingszin in één van zijn brieven:"De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde van GOD en de gemeenschap van de Heiligen Geest zij met u allen. Amen". De liefde van GOD naar de mens wordt in de genade van Jezus Christus zichtbaar. Wanneer Jezus deze massieve genade heeft neergelegd is er voor de "herintreders" in wat de schepping eens was geen andere Weg.

Mensen als Paulus, Johannes en Petrus ondergingen deze massieve genade. Zij werden door deze genade totaal veranderd. Zij beseften dat Jezus Christus de last van de mensheid, de zonde, aan het kruis gedragen heeft. En daar achter Zich gelaten heeft. Dat Hij iedere vorm van een mogelijke aanklacht terzijde geschoven heeft. Deze mannen veranderden ten diepste. Zij keken terug hoe ze waren voordat Jezus Christus de totale genade in Zijn opstanding realiseerde. Zij mochten deel worden van deze genade. Ook zij lieten hun ballast daar waar Jezus Christus het gelaten heeft.

Voordat Jezus de opdracht aan het kruis afrondde, volgde de apostelen Hem. Johannes was één van hen. Eenmaal terugkijkend op die voor hem zeer bijzondere periode, schreef hij dat Hij Degene was die genade voor genade ging realiseren. Dit kon hij pas schrijven nadat Jezus bij hem de ogen opende. Toen Jezus dat deed na Zijn opstanding uit de dood, kon hij dat schrijven. Pas toen besefte hij ten diepste dat Jezus Degene was geweest Die aangereikt werd door De GOD van de hemel en de aarde. De ENIGE GOD Die het einde verklaart vanaf het begin. Wiens Naam in feite niet te omschrijven is. HIJ liet Jezus de Christus geboren worden. En Hij ging de oude genade vervangen door de nieuwe. De volledige, allesomvattende, eenmalige en definitieve genade. De totale vergeving en kwijtschelding van de zonden. Als een onuitputtelijke bron en voor iedereen toegankelijk. Waarin een nieuw bestaansrecht is te vinden. Dat bovendien toekomstbestendig is. De omvang van Zijn genade is dusdanig groot dat de aarde niet stil bleef toen Jezus Christus aan het kruis zei: "het is volbracht".

Toen de rust was teruggekeerd bezochten enkele vrouwen Zijn graf. De twee mannen die zij daar zagen spraken duidelijke taal: "Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan!" Wat geweest is, dat is geweest. Een vergelijking van Jezus werd werkelijkheid: "Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. U hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen" Jezus Christus is de Eerstgeborene vanuit de wederopstanding. (Johannes 16)

Wat geweest is, dat is geweest. Zo is het ook met de nieuwe genade. Jezus vergeleek het als volgt:"Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden". Mocht deze uitspraak destijds nog onduidelijk zijn geweest, voor ons daarentegen moet deze uitspraak van Jezus Christus toch duidelijke taal zijn. Nieuw is dus nieuw. Vanaf Jezus Christus begint de nieuwe periode, de nieuwe maatstaf.

Alleen in Zijn Genade wordt ervaren hoe diep en breed de vergeving op alle menselijke ongemakken is. Op alle mankementen. Desondanks de duidelijke taal van Jezus hebben kerkmensen toch moeite de volle genade van de Heere Jezus Christus te accepteren. En worstelen voorgangers om Zijn nieuwe wijn uit te leggen. Deze site is ook ontstaan om daar een verklaring voor te vinden. Waarom men zo bang is de stap te maken in de realiteit van Jezus Christus. Dat wij ná Christus leven en niet ervoor. Waarom Zijn boodschap zo afgezwakt is. Waarom zovelen toch niet de stap durfen zetten. Hoe Zijn Woord daadwerkelijk vrijmaakt van blokkades en bindingen.

Éen van de barrières wordt nota bene veroorzaakt door kerken. Door het strak vasthouden aan de theologische leer. Ondanks dat zij ook gediend hebben als een richtingaanwijzer, moet de beperking van een theologische leer toch ter sprake komen. De hardnekkigheid om vanuit de leer te willen blijven vertellen blokkeert veel. Vervolgens huren kerken voorgangers in die moeten vertellen waarvoor zij ingehuurd zijn. Op deze manier blijft men elkaar gijzelen om in de gebaande paden te lopen. Alles uit angst geboren. Dit beperkte inzicht zag Jezus Christus destijds ook bij een leraar. Zijn naam is Nicodemus. In dit gesprek zei Jezus tegen hem:"Zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet?". Hij maakte hem duidelijk dat de route van De Geest niet vooraf uitgestippeld is. Dat (geestelijke) wedergeboorte noodzakelijk is. Dat Nicodemus dit later toch overkwam mag aangenomen worden. Omdat hij bij de groep was die Jezus in het graf legden. En daarmee waarschijnlijk ook later tot inkeer kwam.

Dat het moeilijk is niet vooraf te weten hoe het pad van een bekeerde loopt, is met name in onze tijd eng. De tijd van de overregelde samenleving. Onze nagenoeg volledige gestructureerde omgeving geeft schijnveiligheid. Dit is ook in kerken doorgeslagen. Om Zijn volledige genade te willen ontvangen moet de stap gezet worden in het onbekende. Niet eenvoudig voor iemand die opgegroeid is in de leer. Ondanks dat in kerkdiensten vaak om genade en de werking van De Heilige Geest gevraagd wordt.

Hoe Jezus Christus mensen helpt zich te bekeren, is te zien in het tv-programma van de EO "de Verandering". Bijzonder is hoe intens gelukkig deze mensen zijn. Hoe intens de werking van De Heilige Geest in hen is. De mensen die in dit programma centraal staan, komen vaak van buitenaf. Daarin is een duidelijke tendens vast te stellen. Zij maken zelf de stap en vragen Jezus Christus om hulp. Door Zijn diepe genade worden zij door en door veranderd. Uit de vertellingen van de gasten blijkt dat hun verandering echt is. Dat zij ten diepste veranderd zijn. Zij hebben de rust mogen vinden.

Een andere reden voor het ontstaan van deze site is om de genade uit te leggen. Om de radicale koerswijziging die onder Jezus Christus ingesteld is te vertellen. Zijn genade voor genade. Zijn nieuwe genade die de oude vervangen heeft. De vorige genade van het oude testament. Het uitleggen van Zijn nieuwe genade is uit sympathie voor de medemens. Voor de kerkmensen omdat een preek maar voor een korte tijd een bevredigend gevoel geeft. Waarbij men later toch weer in het ongewisse achterblijft. Op naar een volgende preek. Of weer een seminaire of een praisemeeting. Bij alles uiteindelijk hetzelfde resultaat. Daarom de genomen moeite om het nieuwe begin vanaf Jezus Christus te verklaren. Om dit zo feitelijk mogelijk te verklaren. Ontdaan van alle storingen.

De vraag moet gesteld worden, waarom de geestelijke leiders en veel kerkleden toch zo hardnekking zijn. Of dit bijbels te verklaren is. En dat is het geval. Daarom, ver nadat deze site in 2008 ontstond, begonnen met een confronterende profetie van de apostel Petrus.

2 Petrus 2: "En zij (voorgangers) zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u (luisteraars) een koopmanschap maken. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet".

Iedere voorganger die de luisteraars het evangelie niet ten volle verteld, begeeft zich op glad ijs. Iedere voorganger die de luisteraars niet naar huis stuurt met de boodschap van de volledige genade, houdt zijn eigen positie in stand. En houdt daarmee de kern van het evangelie van de Heere Jezus Christus bij de mensen weg. Omdat de tafel om aan te schuiven al klaar staat vanaf Zijn opstanding uit de dood. Zijn tafel van de volkomen genade en kwijtschelding van de zonden. Iedere voorganger die dit goede nieuws niet aan de mensen verteld, laat daarmee deze profetie van Petrus over zichzelf in vervulling gaan.

Voor de rechtvaardige geldt het vetgedrukte gedeelte uit deze tekst: "Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden".

Waarom het zo hard neerzetten? ISRAËL is back, don't be silly! De tijd begint te dringen. Omdat een doorslaggevende ronde in het plan van GOD met grote stappen dichterbij komt. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is bijbels te verklaren. Een voorbereiding op iets veel groters.

Wanneer het Woord niet gesproken wordt, hoe moeten de mensen die onwetend zijn het ooit nog te horen krijgen. Ook zij blijven mensen, net als degenen die in de Bijbel als rechtvaardigen aangemerkt worden zoals Noach en Lot. Ook de voor de onwetenden ligt de verzoening met DE GOD van de hemel en de aarde klaar. HIJ heeft het overgedragen aan Jezus Christus, ZIJN Mensenzoon. Ook de vreemden van het evangelie zijn mensen. Het geduld dat GOD aan de hen betoont blijkt uit de repliek aan de profeet Jona:"Maar GOD zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?"

Degenen die daadwerkelijk inzicht hebben gekregen in het Woord, dragen een grote verantwoording. Daarnaast dragen degenen die vanuit een theologie leren een andere verandwoording.

Het verdere vervolg van deze site is zoals deze recent begon.

Aan het einde van iemands leven kan toch weer de vraag opkomen over de diepere betekenis ervan. Of het einde daadwerkelijk het einde is. Wanneer toch de stap gezet wordt om de waarheid te willen vinden, kunnen de eigen ingenomen standpunten in de weg zitten. Standpunten die men zelf lang verkondigd verdedigd heeft. Ook kan de angst om gezichtsverlies te lijden de stap verhinderen. Naast de grote groep die het Kind met het badwater hebben weggegooid, zijn er veel die in het luchtledige geleefd hebben. Zonder GOD noch gebod. Toch moet eens een moment van herbezinning komen. Of de wonderlijke menselijke ziel daadwerkelijk eindigt in het niets.

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche maakte ook eens de rigoreuze stap GOD in zijn leven dood te verklaren. En dat terwijl hij kind was van een predikant uit de Lutherse kerk. Zijn vader zal zich zeker ingespannen hebben de Waarheid te verwoorden. Ongetwijfeld zal hij Friedrich als kind gedoopt hebben. Toch kwam Friedrich Nietzsche aan het einde van zijn leven tot een herbezinning. Hij kwam tot de conclusie en tot de opmerkelijke uitspraak: "Mutter, Ich bin dumm". Wat hem tot deze bekentenis en hopelijk tot inkeer bracht is onduidelijk. Tegenstanders van de Waarheid zullen zeggen dat hij op het einde stom en dement was. Te kort door de bocht om zijn bekentenis te verklaren door zijn dementie. Zo'n diepe uitspraak wordt niet gedaan door iemand die totaal de weg kwijt is. Zeker niet door iemand die stom is.

Hoeveel andere domineeskinderen zijn er in de afgelopen decennia geweest die alles aan de kant hebben gegooid? De namen van bekende Nederlanders zijn snel te noemen. Dat men zelf de keuze maakt voor een eindig en ten diepste eenzaam bestaan is ieders goed recht. Maar om vervolgens het omgekeerde evangelie te gaan verkondigen en zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen!? En degenen die al wankelden daarin mee te sleuren is echt bizar. Het zijn mensen die de dood verkondigen. Men laadt een grote schuld op zich. Simpelweg omdat de waarheid van De Waarheid groot is. Omdat de Waarheid te verifiëren is. Waarmee ook de andere kant van de Waarheid waarheid is. Voor degenen die tegen De Waarheid strijden. Met hun boodschap van een knallend begin en de leeglopende ballon aan het einde.

Hoe groot is de tegenstelling met degenen die het goede nieuws brengen. Treffend omschreven door de profeet Jesaja:"Hoe lieflijk zijn de voeten op de bergen van degenen die het goede boodschappen. Die de vrede doen horen. Degenen die de boodschap brengen van het goede, die het heil doen horen. Degenen die tot Sion zegt: Uw God is Koning!"

Ver voor de tijd van Nietzsche maakte de filosoof Plato een andere beweging. Hij stelde de mythes ter discussie en ging op zoek naar waarheid. Een zeer begrijpelijke stap. In zijn zoektocht kwam hij erg ver. Zelfs zover dat hij vaststelde dat er toch Een God moest zijn. Plato vroeg vervolgens of HIJ naar hem toe wilde te komen. Hij had echter de immense pech dat hij ver voor Christus leefde. GOD was nog niet toegankelijk voor de heidenen. De deur was nog niet geopend. Degene Die de toegang geopend heeft is Jezus Christus. Hij stelde de genade beschikbaar voor ieder volk op aarde. Als een rantsoen voor iedereen. Wanneer de deur nog voor ons openstaat, wat bezielt ons toch om alles zo ter sprake te stellen. Om zo veel te laten vallen. Waren onze ouders dan echt van die domkoppen? Wat zou er gebeurt zijn met Plato als hij dezelfde mogelijkheden als wij gehad zou hebben. In dezelfde tijd als Nietzsche geleefd zou hebben.

Iedereen moet de keuze maken. Ook jij moet de keuze maken waar je wilt zijn in het langdurende hiernamaals. Een keuze met verstrekkende gevolgen.

De Bijbel spreekt over de Waarheid van Degene door Wiens Woord wij eens ontstaan zijn. De Waarheid is te vinden bij HEM. Zijn Naam is nauwelijks te omschrijven. Naast de Israëlieten vroeger mogen ook wij HEM nu JAHWEH noemen. Misbruik deze Naam NOOIT, NEVER! HIJ heeft Zichzelf kenbaar en zichtbaar gemaakt in Jezus Christus. HIJ heeft Degene Die voor het ontstaan van de aarde al bij HEM was, in de mens geboren laten worden. Vandaar de naam De Mensenzoon. In feite en dan met name zoals GOD de wedergeboren mens wil zien.

Bij het zoeken naar de waarheid en wellicht naar genade, is het goed te beseffen dat wij nu ver na Christus leven. Klinkt logisch en niet het vermelden waard. Het betekent echter dat voor ons een ander gegeven geldt dan voor de degenen die Jezus hoorden spreken vóór Zijn kruisiging. Voor ons is genade het enige dat doorslaggevend is. Door de Zelfopoffering en opstanding uit de dood van De Heere Jezus Christus heeft De Schepper van de hemel en aarde Zich in Jezus met ons verzoend. Dat is een niet te ontkennen realiteit. Bij het schuilen in Jezus Christus is er eenvoudigweg geen sprake meer van zonde. Jij huist in Zijn genade en jij bent al vergeven. De enige zonde die ná Zijn opstanding uit de dood überhaupt nog bestaat is leven buiten Jezus Christus. Iedere andere redenering van zonde en zondig zijn komt voort vanuit menselijk denken. Laat de genade van Jezus Christus echter greep op je krijgen.

It is like this: "the full grace of the Lord Jezus Christ!"

De Schepper van de hemel en de aarde geeft ons tijd om dit te accepteren. Om ons toe te vertrouwen aan de enige Koning der Koningen Die er straks zal zijn. Degene voor wie wij uiteindelijk gemaakt zijn. De Enige bij Wie redding voor onze ziel te vinden is. De Enige Die de opdracht daartoe van Hogerhand volbracht heeft. De Enige Die dé genade gerealiseerd heeft. De Enige aan Wie een mens bij volle kennis überhaupt toegevoegd zou willen worden. De Enige Die gereinigd heeft. Zijn Naam is Jezus Christus.

"Want er is maar één GOD, en er is ook maar één Middelaar van GOD en van de mensen: de Mens Christus Jezus. Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen". (1 Timotheüs 2:5-6)

Zoals de apostel Johannes in het begin van het boek Openbaring over Hem schreef: "Hij Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed".

Johannes schreef dit aan zijn tijdsgenoten en medegelovigen. Zij die gereinigd waren door het bloed van De Heere Jezus Christus. De Enige Die straks waardig geacht wordt het boek uit ZIJN Hand aan te nemen. De Enige, niemand anders. Waarmee Openbaring 5 zal beginnen. Vanaf het moment dat GOD bepaalt. Het moment waarvan alleen HIJ weet wanneer dat precies zal zijn. Het is niet meer ver weg, simpelweg omdat Israël terug is.

Openbaring 1:3"Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij"

Over "onze" tijd schreef lang geleden een door Jezus Christus aangestelde evangelist, dat men de liefde van de Waarheid niet zou aannemen om zalig te worden (2 Thess.2:10) Om rust te vinden in het voldongen feit van de genade. En dan ook nog eens je ziel geborgen weten in de toekomstige gebeurtenissen.

Deze man, Paulus is zijn naam, wist waar hij over sprak. Eens was hij zeer vasthoudend in de leer waarin hij onderwezen was. Hardleers en hardnekkig en vervolgde bovendien de gelovigen van de Heere Jezus Christus met harde hand. Destijds werden ze de volgelingen van de Weg genoemd. Ze werden vervolgd ondanks dat ook zij De GOD van Abraham, Isaäk en Jakob aanbaden. Echter met één cruciaal verschil. Zij hadden Jezus Christus leren kennen. De enige manier om de uiteindelijke Gever van dit alles in waardigheid te kunnen aanbidden. Zij waren blij met de verkregen genade en deden het met een zuiver hart. Zij hadden vrede. Veroorzaakt het vertellen van de halve waarheid vrede? En is de halve waarheid de hele?

Paulus bestreed hen met een vurig hart en daarmee indirect Jezus Christus. Totdat hij Hem op zijn eigen gekozen route tegenkwam. Tijdens die confrontatie werd hem de genade toegediend. Zijn ogen werden geopend en hij werd met de neus op de feiten gedrukt. Hij kreeg het radicale nieuwe beginpunt vanaf Jezus Christus zien. Net als de vele anderen die hem voorgegaan waren werd ook Paulus op dit nieuwe startpunt neergezet. Hij werd geconfronteerd met de Waarheid van De Heere Jezus Christus en de liefde ervan. Paulus gebruikt deze formulering van woorden zorgvuldig. Ondanks zijn harde hand tegen de volgelingen van de Weg viel ook hem de genade ten deel. Hij onderging het en besefte dat al zijn daden tegen hen die vervolgd had, door Jezus Christus vergeven waren.

Deze onthutsende grote genade zette Paulus totaal op de kop. Uitgerekend degene die zo fel tegen Jezus gestreden had. Het was een totaal onverwachtte genade die hem ten deel viel. Juist daarom noemt Paulus het de liefde van de Waarheid. Wanneer iemand tot in de diepste haarvaten toe genade ervaart op zijn of haar daden, dan noem je dat echte liefde. Tot aan zijn bekering leefde Paulus in de leer waarin hij onderwezen was. En dat terwijl De Waarheid van Jezus Christus inhield dat de zonde en overtreding die afgesloten was. Tenzij men dit niet geloofd. De Waarheid die hij eerst niet had willen zien werd zijn uitgangspunt. Een behoorlijk radicale koerswijziging.

Het instappen in de Weg van Jezus Christus is dermate radicaal dat Jezus het als volgt formuleert: "Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars". Er is maar één weg:"Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar" Daarom:"Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden".

Paulus mocht veranderen in een zeer begenadigde prediker. Tot een zeer bewonderenswaardige grote broer. Ondanks alle heftige aanslagen op hem ging hij door. Deze staan vermeld in zijn tweede brief aan Korinthe hoofdstuk 11. In zijn brieven spreekt hij ook over de toekomst, ook over onze tijd. Deze tijd die o.a. gekenmerkt wordt door een veelvoud aan leringen. Wanneer deze gelezen worden zonder enig besef in welke tijd wij momenteel leven, blijven profetieën als deze alleen maar boeiend. Dan valt het kwartje niet. Vaak wordt er gezegd dat niemand de tijd kan weten. Niemand weet de dag nog het uur zegt men dan. Zo'n reactie is een inperking van de zeggingskracht van de woorden van Jezus Christus. Jezus formuleerde Zijn woorden altijd uitermate zorgvuldig en is op geen enkel foutje te betrappen. Hij is in feite meer dan geniaal. Jezus laat het woordje "jaar" weg wanneer Hij het heeft de toekomst. Hij wijst er zelfs op dat we moeten letten op de kenmerken van de tijd. Op Israël. Jezus Christus doet dit met een goede reden. Hij laat ons niet bungelen.

Het is cruciaal tijdsbesef te hebben om duidelijk te krijgen of dit inderdaad de door Paulus aangekondigde tijd is. En nauwkeurig te lezen wat Paulus beschrijft in o.a. 2 Thessalonicenzen 2. Hij geeft antwoord aan de gemeente in Thessalonika en omschrijft welke gebeurtenissen vooraf gaan aan de terugkomst van Jezus Christus. Dan moet daarbij ook gekeken worden naar wat Jezus Christus er Zelf over zei toen Hij sprak over de toen nabije en verre toekomst. Een zeer duidelijk kenmerk van het tijdsverloop is de staat Israël. In Lukas 21:29-31 wees Jezus op het kenmerk van de uitlopende vijgenboom. De vijgenboom die symbool staat voor Israël en terug is aan het front. Jezus zei daarover het volgende: "En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het Koninkrijk Gods nabij is"

Het moment is dus dichtbij dat de tijd voor ons als heidenen afgesloten zal worden. De tijd die wij nog krijgen om toe te kunnen treden tot het genadeverbond. Zoals Lukas Jezus citeert in vers 24b: "totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn". Voordat de andere periode aanbreekt.

Zoals bij iedere tijd horen ook bij deze tijd kenmerken. Paulus wees op het kenmerk van onze tijd dat de liefde van de Waarheid niet meer aangenomen zou worden om zalig te worden. Een moeilijke formulering van woorden maar eenvoudig wanneer duidelijk is vanuit welke diepte Paulus kwam. Een oorzaak dat deze liefde niet meer aangenomen wordt is dat de volle Waarheid van Jezus Christus niet meer verteld wordt. Het is helaas veelal verworden tot voorzichtige weergaven vanuit de menselijke denkpatronen. Van de totaal nieuwe werkelijkheid als de genade voor genade van de Heere Jezus Christus is een praatsessie gemaakt. Afgezwakt tot een andere genade. En dat terwijl Zijn volledige Waarheid de radicale nieuwe en plaatsvervangde GENADE omvat. Johannes de doper zei treffend wat de Waarheid is toen hij Jezus zag:"Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"

De liefde van de Waarheid zoals Paulus die ervaren had ligt nog steeds voor het grijpen. Hij mocht de radicale stap maken en tot inkeer komen. Pas na zijn verandering realiseerde hij hoe diep en verstrekkend deze opmerking van Johannes de Doper was. Eens was hij een dapper voorvechter van de invulling zoals o.a. zijn leermeester Gamaliël hem geleerd had. Het is overigens aannemelijk dat ook Gamalieël onder de theologen van die tijd stond waarmee Jezus geregeld en heftig botste. Ook de farizeeën hoorden daarbij, die hun eigen invulling aan het houden van de wet onderwezen. En de sadduceeën die beweerden dat er geen opstanding uit de doden is. Zij accepteerden Jezus niet zoals Hij was. Een enkeling daargelaten accepteerden zij Jezus Christus niet. Zij hadden hun eigen agenda. Onze tijd is niet anders dan toen. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer Jezus Christus in een preek genoemd wordt is het niet automatisch goed. De grote vraag is of Zijn werk uitgelegd wordt met de omvang, impact en resultaat die het daadwerkelijk heeft. Daarbij komt het ook vaak voor dat Jezus helemaal niet meer genoemd wordt in een preek. Een preek goed in het gehoor liggen en de scherpe kantjes worden eraf gehaald. Already a for long time.

Paulus werd frontaal met Jezus geconfronteerd en de gevolgen voor hem waren verstrekkend. Zijn hele manier van belijden en beleven tot aan dat moment moest overboord. In zijn brief aan de gemeente in Filippi is te lezen hoe hij eens was: "ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig".

Beter kan het niet maar niets is echter minder waar. Het volgende schreef hij over zijn nieuw verkregen postie: "Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn".

Nogal een radicale verandering. Nadat Jezus hem veranderde ging hij niet allereerst naar de apostelen in Jeruzalem. Hij zonderde zich eerst enkele jaren af. Pas later vervolgde hij het pad waarop hij door de Heere Jezus Christus neergezet was. Hij besefte dat de Waarheid die hij gekregen had direct uit de bron kwam. De Waarheid van De Ene en Zijn Naam is Jezus Christus. Alleen Hij dient de genade radicaal toe.

Paulus mocht zien dat Jezus de definitieve kwijtschelding van de zonden bewerkstelligde. En dat Zijn genade het beginpunt is.

Deze site gaat, hoe kan het ook anders, over de genade. De genade die in deze tijd steeds meer ondergesneeuwd begint te raken. Waarvan de werkelijke betekenis nauwelijks nog zichtbaar is. En dat terwijl het de kern van het evangelie is. Het is veruit het meest essentiële in een mensenleven dat iemand kan krijgen. Het is het kernpunt van het bestaan. Of iemand nu wel of niet zoekt, wel of niet kerkelijk is. Wanneer de genade komt is deze niet tegen te houden en is zeer doeltreffend en vergaand. Genade creëert een herstart. Omdat de genade van De Heere Jezus Christus het nieuwe beginpunt is. Vanaf dat moment is het klaar. Pas vanaf dat moment. Daar valt niets meer aan toe te voegen. Daar kan niets meer aan toegevoegd worden. Wanneer Hij gezegd heeft dat het volbracht is, wie zijn wij dan om daar nog kanttekeningen bij te plaatsen.

Gaandeweg de eeuwen hebben deze kanttekeningen, dogma's, beleringen en bijbelvertalingen een papieren leeuw van Jezus Christus gemaakt. En daarmee ook het besef wie Hij daadwerkelijk is. Wanneer de focus weer gelegd wordt op Zijn genade voor genade zal de impact van het werk van Jezus Christus weer duidelijk worden. Zijn genade is namelijk de kern van het evangelie en het beginpunt. Zijn opstanding is ons vertrekpunt. Ook nu nog in anno Domini 2021. Het jaar des Heeren.

Zeggen buitenstaanders, gebaseerd op hetgeen men gehoord heeft in veel kerken, dat Jezus Christus emotionele en veronderstelde lariekoek is? Dergelijke opmerkingen zijn helaas te begrijpen. Vaak genoeg is hetgeen verteld wordt een zijvariant en een zwak afgeleide van wat eens de boodschap van Jezus Christus was. Gevormd door de belering. Het daadwerkelijke Woord van Jezus Christus is daarentegen een balsem voor de ziel. Vanwege het simpele feit dat wij voor Hem gemaakt zijn. Wanneer het waar is wat de juiste weergave van het Woord van GOD weergeeft, dan is dat nogal wat. Spreuken 8 vers 31: "Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn (Jezus Christus) vermakingen zijn met der mensen kinderen". Niets is mooier dan eenvoudig weg jouw leven te geven aan Degene die er raad mee weet. Spreuken 3:5-8 "Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE en wijk van het kwade; Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen".

Niet voor niets probeert de evolutietheorie met alle macht te ontkrachten waar wij vandaan komen. Van nature is de mens geneigd de waarheid te willen bagatelliseren en het heft zelf in handen te nemen.

Wanneer wij daarentegen Zijn Woorden horen zoals Hij ze daadwerkelijk gesproken heeft, dan veroorzaakt dit reuring. Zijn daadwerkelijke boodschap snijdt tot diep in de hart en ziel. Ze herscheppen. Jezus gaf aan dat Zijn woorden zijn als een scherp zwaard, ze snijden er diep in. Het zijn geen zalvende woorden die alle partijen tevreden proberen te stellen. Het zijn Zijn Woorden. Het kan dan natuurlijk zijn dat men Zijn radicale boodschap niet horen wil. Dit was ten tijde van Jezus niet anders. Pal na de tijd dat Hij onder ons was, werd er al geknutseld aan Zijn Woorden. Jezus voorspelde dit al. Met als gevolg dat kerken een eigen koers zijn gaan varen. Met afgezwakte woorden.

Om verlost te raken van de onrust in de ziel is er echter maar één remedie. En dat is de Zijne. Niet voor niets begint de apostel Johannes zijn evangelievertelling met het Woord. Het Woord is Jezus Christus. Zodra aan Het Woord gerommeld wordt verliest het kracht. Zoals de apostel Johannes zijn vertelling begint en de woorden aan het papier toevertrouwde, dat verzin je niet. Die zijn overduidelijk door De Geest ingegeven.

Het irritante aan met name de huidige tijd is, dat buitenstaanders schampend en laatdunkend doen over Jezus Christus. laat hen de vraag beantwoorden worden of Israël een fata morgana of realiteit is. Vaak wordt er dan vol irritatie op Israël gereageerd, ook vanuit kerken. Deze irritatie is kenmerkend voor de huidige tijd. Hetgeen dan gezegd wordt zijn meningen en deze meningen doen niet terzake. Het feit is dat Israël de meetlat van de tijd is. En dit leidt tot grote irritatie van de wereld. Zowel Jezus Christus als de profeten die aan Hem vooraf gingen wezen echter op het belang van de terugkerende staat Israël. Deze site is niet bedoeld om tegenovergestelde kampen te creëren maar is een oproep aan allen geen struisvogelpolitiek te bedrijven, WAKE UP! En is daarmee ook gericht aan degenen die Jezus nog altijd ten dieptste ontkennen. De tijd is dichterbij dan deze welvaartsmaatschappij doet veronderstellen.

Ver voordat Jezus kwam werden bijzondere woorden over Hem geschreven, te vinden in Spreuken 8:"Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is; en Ik zal hun schatkamers vervullen"

Daar wordt nogal wat gezegd. Ook omdat het voor de liefhebber is.

Jezus wist wat er over Hem geschreven stond en gaf hét statement af toen Hij zei: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij".

Omdat in Zijn Waarheid genade huist, waarin n.b. ook nog eens eeuwig leven ligt. In Zijn getuigenis ligt genade. Het wonderlijke mysterie van genade dat vanaf de grondlegging van de aarde verborgen is geweest. Door veel profeten werd hiervan een glimp opgevangen en aangekondigd. Het werd in Jezus Christus geopenbaard. De ontluiking van de genade was voor hen nog verborgen. Ver voor hun tijd sprak een andere profeet over Jezus Christus. Mozes die de Israëlieten zei te moeten luisteren naar De Profeet Die komen zou. En toen Deze gekomen was sprak Hij de woorden als een machthebbende.

De Profeet Jezus Christus sprak woorden van eeuwig leven. Op Zijn vraag aan de twaalf apostelen of zij ook bij Hem weg wilden gaan, antwoordde Petrus:"Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven". Petrus zou niet weten waar hij anders zijn heil zou moeten zoeken. Voor Jezus Christus heeft hij nog nooit iemand zó horen spreken. Alles in de wereld buiten Hem zou verbleken, ook nu nog. Mits Zijn volledige Waarheid verteld wordt.

Jezus sprak met een dermate autoriteit dat Zijn woorden bij Zijn toehoorders binnenkwamen. Zeker kan dat confronterend zijn. Wanneer nu Zijn Woord in de volle omvang wordt doorgezet, zal blijken hoezeer wij na al die eeuwen het spoor zijn bijster geraakt. Hoezeer wij zijn afgedwaald van de oorspronkelijke vertelling van het evangelie. Ondanks dat gedacht wordt het op kerkelijk vlak allemaal prima geregeld te hebben. Maar in feite is men zo arm als het maar kan. Omdat er continu gevraagd wordt om Zijn genade.

Zijn Woord houdt ons een confronterende spiegel voor. Zijn woorden hebben kracht laten ons naar binnen kijken. Het is bekend hoe het daarbinnen uitziet. Echter in Zijn boodschap klinkt geen enkel verwijt. Juist het tegenovergestelde, Hij reikt ons de Hand. Hij was immers Degene Die genade voor genade realiseerde.

In Jezus begint de genade. De apostel Paulus spreekt over een "vermenigvuldigde genade". En hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft beide tijdstippen meegemaakt. Zowel voor Christus als erna. Om deze volle vermenigvuldigde genade te verkrijgen moet omgekeerd worden naar Hem. Daarin zijn in de afgelopen eeuwen velen ons al voorgegaan. Om deze stap vanuit een kerkelijke gemeenschap te maken is niet gemakkelijk. Zeker is het moeilijk het gebruikelijke los te laten. De godsdienst en de daarbij behorende belering te laten voor wat het is. Om de betekenis van het evangelie echt te begrijpen moet de stap gemaakt worden in de Waarheid van Jezus Christus. Pas dan gaat het boek vol open. Om het raamwerk dat iemand vasthoud echt los te laten is niet gemakkelijk. Maar het is de enige optie om van het knagende gevoel af te komen. Er is geen andere weg. Het is goed te beseffen dat het roer eens uit handen gegeven moet worden. Dat zelfbeschikking uiteindelijk eindig is. Dat vertrouwen op wijsheid van anderen of op eigen inzicht uiteindelijk de dood in de pot is. Alleen Zijn Waarheid biedt uitkomst. Niet het steunen op menselijke wijsheden. Alleen Jezus geeft genade voor genade. Johannes de doper wist wat Degene zou gaan doen Die voor hem verscheen. Hij kon zijn mond niet houden en moest wel uitroepen:"kijk, HET LAM VAN GOD DAT DE ZONDE VAN DE AARDE WEGNEEMT"

"Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade"

In feite komt het hierop neer, dat terdege de vraag neergelegd moet worden waarom nagenoeg alle kerken het zondig zijn van een gelovige christen als uitgangspunt hebben genomen. De grote vraag is welk uitgangspunt jij neemt.

Zoals Jezus al over Zichzelf zei dat Hij de enige Weg, en de Waarheid en het leven is, is er geen andere route. Het is of het verlossende werk van Jezus Christus of niet. Er is in het evangelie van Jezus Christus geen tussenweg. De enige tussenweg die er is komt voort uit de mens. De complete kwijtschelding is te vinden bij Jezus Christus. Hij heeft de radicale koerswijziging neergelegd. Hij heeft de door GOD opgedragen taak volbracht. Alleen hierdoor is de aanklacht tegen ons buiten werking gezet. Niet half maar geheel. Alleen op deze manier was genade voor genade te realiseren. Alleen hierdoor is de Weg voor ons open komen te liggen. Pas vanaf dat punt moeten en kunnen wij instappen om volledige genade te krijgen. Vanaf het moment dat Jezus Christus opstond uit de dood werd volledige genade gerealiseerd.

Momenteel bevinden wij ons ver na Christus. Anno Domini 2021. Nog steeds is er tijd om te keren naar Jezus. Wanneer gedacht wordt dat er nog meer dan voldoende tijd is, let op! Er moet gelet worden op de kenmerken van de tijden en dan met name deze tijd. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd hoe belangrijk dat is.

In juist in deze tijd is het er niet gemakkelijker op geworden. In de afgelopen eeuwen is erg veel ruis op de lijn gekomen. Zijn goede nieuws, Zijn woord is aan sterke invloeden van theologische stromingen onderhevig geweest. Met als belangrijk gevolg dat er veel gesproken wordt vanuit het punt dat een christen zondig was, is en blijft. Daarom is het noodzakelijk dat duidelijk wordt wat zonde op dit moment in feite nog is. Wat genade is en waarom Johannes over Jezus zei: "En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade". Genade voor genade, ook te lezen als genade in plaats van genade.

Het antwoord hierop is simpel. Vanaf dat Jezus Christus opstond uit de dood, is de enige zonde ongeloof in Zijn volledige woord en daad. Dit is een nogal radicale redenering maar kan vanuit het Woord van Jezus Christus Zelf onderbouwd worden. In Zijn Waarheid is simpelweg geen aanklacht meer! Deze heeft Jezus Christus aan het kruis vernietigd. En waar de aanklacht vernietigd is, kan ook geen sprake meer zijn van zonde. Zonder aanklacht is er geen zonde. Het document om iets als zonde te omschrijven is niet meer aanwezig. Zoals Jezus het samenvatte:"de Wet en de Profeten zijn tot op Johannes; vanaf die tijd wordt het Koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op hetzelve". In Johannes 16 zijn de volgende woorden van Jezus te vinden: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u van nut dat Ik wegga. Want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster niet tot u komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En wanneer Hij gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. En daar komt het, in vers 9:"van zonde, omdat zij in Mij niet geloven".

Johannes 1: "En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden".

Bij het aannemen van Zijn evangelie zal ook duidelijk worden, dat GOD jou niet zal veroordelen. Het oordeel heeft HIJ aan Jezus Christus overgedragen. En juist Hij sprak de volgende genadevolle woorden:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden zodat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Een ieder die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld". (Joh.3)

"Voorzeker zeg Ik u: een ieder die Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven". (Joh.5:24)

"Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid" (Joh.8:51)

Wij hebben de mogelijkheid om in te stappen. Terug te keren naar wat het eens was maar des temeer zal zijn.

Hoe immens en doorslaggevend het volbrachte werk van Hem is, blijkt uit de gebeurtenissen toen Hij zei dat het volbracht was. Het voorhangsel in de tempel scheurde (weg scheiding tussen GOD en ons). De aarde beefde en steenrotsen scheurden. De graven van de heiligen gingen open en zij kwamen eruit na de opstanding van Jezus Christus. Alles voorafgegaan door een drie uur durende diepe duisternis die op de gehele aarde lag. Zelfs buitenstaanders die Jezus bij het kruis bewaakten zoals de Romeinse hoofdman, konden niets anders dan beamen dat Hij echt de Zoon van GOD is. Jezus Christus greep de dood bij de keel en stelde zijn kracht buiten werking. Hij maakte de zonde dood.

Met als gevolg dat een ieder die de jas van Zijn genade aanneemt, zich in het nieuwe leven wentelt. In Zijn genade wordt de stap vanuit de dood in het nieuwe leven gezet. Het eeuwige leven. Zeker zal jouw aardse jas afsterven. Echter de ziel is dan al in het nieuwe leven vrij gezet.

Jezus Christus heeft de autoriteit om tegen Zijn critici te zeggen:"Wat is lichter te zeggen tot den verlamde: De zonden zijn u vergeven of te zeggen: Sta op en neem uw bed op en wande? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis" Dit laatste voegde Hij toe. Het eerste, vergeving van de zonden op aarde, is veel belangrijker voor ons.

Jezus Christus heeft ook de autoriteit om tegen jou vanaf de kansel te zeggen: "wat doe jij hier, wat zoek jij hier. Waarom vraag je mij telkens om genade op jouw zonden. Heb Ik dat niet allang geregeld? Neem Mijn werk aan, Mijn genade en ga naar huis. Ga in de binnenste kamer en doe de deur achter je dicht. Bidt tot De HEER der Hemelse legermachten. Jij mag HEM Vader noemen. En HIJ Die in het verborgene ziet zal het jou in het openbaar doen gelden."

Jezus Christus gaf na Zijn opstanding Zijn vrienden de opdracht het goede nieuws wereldkundig te maken. Zij moesten de mensen zeggen zich om te keren. Naar Degene Die genade aanbiedt. Het mooiste geschenk dat een mens überhaupt in zijn leven krijgen kan. En daarmee eeuwig leven. Daarbij moesten zij ook zeggen dat hun zonden vergeven waren. Die waren al vergeven! Het was voor de hoorders toen en ook nu een kwestie van aannemen. Dit is het evangelie. Dit is de genade. Dit is het en niets anders.

Zijn vrienden hadden destijds niet de beschikking over de nieuwtestamentische boeken. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hadden ze zelfs niet de oudtestamentische boeken tot hun beschikking. Zij hadden de opdracht van Jezus Christus. En zij kregen De Geest. Zo gingen zij op pad, met het goede nieuws in de hand. Juist daardoor bekrachtigde GOD het werk van hen op een zeer intense manier.

Om het evangelie te omschrijven kunnen we moeilijk doen en veel denkpatronen opzetten. Veel met elkaar redeneren alsof we nog in de tijd staan voor Zijn kruisiging, voor Zijn opstanding. De hemel proberen te bestormen met prachtige preken. De toehoorders proberen te overtuigen met zorgvuldig gekozen woorden vanuit menselijke wijsheid. Luisteren naar preken die ontroeren. Oneindig veel bijeenkomsten houden met allerlei thema's. We kunnen kasten vol met boeken om ons heen verzamelen, met allerlei meningen en uiteenzettingen. Boeken die aangeven hoe te leven. Bijbels in allerlei soorten en vertalingen in bezit hebben. Theologische bolwerken opzetten, hoe nuttig ook tot op een bepaald niveau. De predikers van het allereerste uur hadden en deden niets van dit alles. Zij baseerden zich op de opdracht van Jezus Christus. Zij vertelden het getuigenis van GOD. Zij waren vol van De Geest.

Door hun werk verspreidde het evangelie zich als een vuur. Ook Paulus moest zijn eigen visie aan de kant zetten. De zeer intelligente en hoog opgeleide Paulus. Ook bij hem moest het roer om. Hij had nog maar één optie. Hij kon niets anders meer dan te vertrouwen op de kracht van GOD. Dat bleek ook hoe hij de mensen het evangelie vertelde. Toen hij de stad Korinthe bezocht was hij daar niet als een uitmuntend spreker. Hij was zelfs angstig en zwak. "En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven". Hij kon en wilde niet anders meer dan vooraf de enige houding aan te nemen die past: "want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd". Deze bijzondere man Paulus, die voorheen juist de tegenovergestelde houding had.

Het evangelie is onthutsend simpel en doeltreffend, allesomvattend. Je hoort het Paulus zeggen:"dit is het lieve mensen. Dit is het dan, en niets meer dan dit". HET IS KLAAR! GOD heeft Zichzelf met ons verzoend! "En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus". (2 Kor. 5:18a) De genade die op een zeker moment op de aarde gelegd zou worden, werd is feit. De profeten daarvoor hadden er reikhalzend naar uitgezien. Het was hen al verteld. Zeker zouden zij graag complete inzage hebben gekregen hoe massief deze genade is. Het was echter voor hen nog verborgen. Op het moment dat Jezus Christus aan het kruis riep dat het volbracht was, werd deze massieve genade gerealiseerd. Het mysterie van voor de grondlegging van de aarde werd grijpbaar. Het mysterie van genade.

De apostelen van Jezus Christus ondergingen het. Zij trokken met Hem op voor Zijn kruisiging en opstanding. En daarna voor een korte tijd. Pas veel later schreven zij de evangeliën. Deze schreven zij niet om jou te doen denken dat jij het bent tegen wie Jezus zei niet meer te zondigen. Dat zei Jezus tegen de vrouw voordat Hij aan het kruis kon zeggen dat het volbracht was. Er gold op dat moment nog een andere maatstaf. Het accent ligt nu niet meer op het feit dat jij de overspelige mens bent. De nadruk ligt nu op de genade. En op bekering.

De evangelisten schreven hun memoires, de evangeliën, om ze te kunnen delen met anderen. Bedenk goed dat ook zij pas werden bekeerd na de opstanding van Jezus Christus. Pas nadat Jezus Christus hen de ogen opende. Daarna kregen zij pas De Geest. Jezus verklaarde hen de schrift na Zijn opstanding. Dit deed Hij aan de hand van de wet en de profeten. De mannen en ook de vrouwen die naar Hem luisterden werden zeer begenadigd. Vanaf dat moment zeiden zij zeer zeker niet dat zij zondig voor GOD stonden. Zij waren intens blij met de genade die zij kregen. Wat bezielt ons dan om dat wel te doen!?

Ik weet heel goed dat deze benadering niet alledaags is. Heb veel vijandigheid hierover ervaren. Maar toch ook luisterende oren. Vanuit de Bijbel is het zeer zeker te onderbouwen, dat wij als nazaten van de heidenen moeten instappen vanaf het moment dat Jezus Christus zei dat het volbracht is. Daarom toch eens besloten deze site te maken met uitleg over genade. Deze site is in de loop van jaren wel wat aan de forse kant geworden, maar zo gaat dat. Het mooiste is natuurlijk dat deze site überhaupt niet nodig zou zijn. Dat iemand pardoes in het genadebad valt van Zijn volledige genade. Dan is alles op deze site overbodig. De Geest zal dan komen en jou de ogen openen. Hij zal jou onder de arm nemen en op een ander vertrekpunt neerzetten. Niemand anders dan Hij kan dat. Hij zal jou ieder woord van Jezus Christus indachtig maken en daarbij ook nog eens de toekomst. Ook deze toezeggingen deed Jezus Christus onze Heer.

Het nogal radicale punt dat een geestelijk herboren mens niet zondig is, dat Jezus Christus het Lam van GOD was dat de zonden van de aarde wegnam, kan uitgelegd worden. Dit kan onderbouwd worden.

Te beginnen met de Waarheid van Jezus Christus. Zijn Waarheid is helaas nogal anders dan men al een tijd, en met name nu, in veel kerkelijke gemeenschappen hoort. Zeker is dit een stoutmoedige redenering, maar het wordt begrijpelijk wanneer dit geplaatst wordt in tijdsperspectief. Het is belangrijk te weten waar wij ons bevinden op de tijdsbalk. En daarbij ook om te letten op de kenmerken van de tijd. Dan wordt het begrijpelijk waarom er zoveel verwarring is. Destijds hadden de toehoorders van Jezus Christus kunnen weten met wie zij te maken hadden. Zijn komst en optreden was immers duidelijk aangekondigd in de profeten. Daarin wordt ook veel gezegd over de verre toekomst. Over onze huidige tijd. Jezus verweet Zijn toehoorders geen inzicht te hebben in hun tijd. Lukas 12:54-56 "En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?"

Voor ons moet dit als een waarschuwing gelden. Kenmerkend in het einde van de dagen zou de herrijzenis van Israël zijn. Jezus drukte ons op het hart daarop te letten. Op het uitlopen van de vijgenboom, en de andere bomen. De vijgenboom die symbool staat voor Israël, de staat die weer terug is. Jezus formuleerde het als volgt, Lukas 21:29-31 "En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het Koninkrijk Gods nabij is". De andere bomen zijn de andere naties die in de loop der tijd ontstaan zijn. Israël ontwikkelt zich onder onze neus. We staan erbij en kijken ernaar.

Wanneer de kenmerken van de tijd eenmaal herkend worden, is het niet nodig angstig te worden. Jezus heeft ons krachtige toezeggingen achtergelaten. "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is". (Lukas 21:28). En:"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen"

Paulus was één van degenen die inzicht in de toekomst kreeg. Hij sprak ook over de kenmerken van onze tijd. In zijn tweede brief aan Timoteüs schreef hij, hoofdstuk 4: "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten". Zoveel kerken zoveel leringen. Een kenmerk van nu is dat het moet ontroeren. Het moet goed voelen en emotie oproepen. Op zich juist, maar deze uitingen waren in de Bijbel het gevolg van het horen van het goede nieuws. Dit feit lag eraan ten grondslag. Het is onmogelijk om via gevoelens tot de waarheid te komen. Onmogelijk, doodvermoeiend en verwarrend. Hoe mooi het aan de buitenzijde ook lijkt. Voor de buitenwereld is het onlogisch. Het Woord van Jezus Christus, Zijn kruisiging en Zijn opstanding uit de dood is het uitgangspunt. Vanaf dat moment begint voor ons de tijd te tikken.

Het is voor ons een absolute noodzaak te letten op hetgeen er om ons heen gaande is. Wij krijgen niet eeuwig de tijd om de genade van Jezus Christus te mogen vinden. Wanneer jij de Waarheid zoekt, de genade, dan is het goede nieuws dat deze nog steeds te vinden is. Er zijn nog predikers die het vertellen. Het is nog steeds mogelijk om met de Waarheid van Jezus Christus in aanraking te komen.

Paulus deed nog een voorspelling, vermeld in 2 Thess.2:11. Dat er een krachtige dwaling zou komen. Een dwaling die door GOD De HEERE op aarde gelegd zou worden. Een dwaling is iets dat lijkt op, niet iets dat er tegenover staat. Paulus vermelde erbij waar deze krachtige dwaling uit zou bestaan. Vers 11b:"zodat zij de leugen geloven". Het antwoord op de vraag wat dan de leugen is staat in vers 12b:"maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid". En juist dit is het uitgangspunt van veel theologieën. Het uitgangspunt dat een christen een zondig mens was, is en blijft. Dat iemand zondig is voordat hij / zij Jezus Christus aanneemt, dat klopt. Maar wanneer iemand tot geloof gekomen is en de genade ervaren heeft, zo iemand is geestelijk opnieuw geboren. Zo iemand is niet zondig! Zo iemand is zielsgelukkig met de verkregen genade. Zo iemand begrijpt de woorden van Jezus over het vinden van de schat in de akker. Zo iemand is vrij, voor zo iemand is het klaar. Iemand die in het woord van Jezus Christus blijft, zal vrijgemaakt worden. Vrij van iedere smet. Johannes 8: "Jezus dan zeide tot de Joden die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken".

Het is goed Jezus op Zijn Woord te geloven. Het is goed te kunnen zeggen te vertrouwen op Degene Die over Zichzelf gezegd heeft, dat Hij de Weg de Waarheid en het Leven is. Het is meer dan goed de Waarheid buiten jezelf te zoeken. Dan wordt het niet jouw waarheid of mijn waarheid. Dan ketsen minachtende opmerkingen als:"ach dat is jouw waarheid, zo heeft ieder z'n waarheid" ook af. Het is Zijn Waarheid. De Waarheid van Jezus Christus. Aan Zijn Waarheid hoeft niemand iets aan toe te voegen. Er valt überhaupt niets aan toe te voegen. En dat geeft rust.

Zijn Waarheid is alleen in Hem te vinden. Niet in een lering van welke kerk dan ook. Niet in een theologie met de bewering dat een christen zondig is en blijft. De bewering dat een gelovige zondig is en blijft maakt het mogelijk dat veel kerken samensmelten. Dit gedachtegoed huist in veel kerken. Daardoor is een samengaan van veel kerken mogelijk. En deze samensmelting leidt tot dé gemeente van de Laodicenzen. We staan er pal voor. Met de gemeenschappelijke factor dat een gelovige zondig is en blijft. Jezus Christus staat dan buiten. Hij moet nota bene bij iemand aankloppen om binnen te mogen komen. Openbaring 3 vers 20:"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij".

Dat deze dwaling een zeer ernstige zaak is blijkt uit vers 12 van 2 Thessalonicenzen:"Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid". Dit is een harde uitspraak en doet de schrik om het hart slaan. Dat met ongerechtigheid niet de mensen bedoeld worden die zonder GOD leven blijkt uit de woorden van Jezus Christus. Hij spreekt over de laatste dagen, wanneer Hij scheiding aanbrengt tussen de mensen. Mattheus 7 vers 23:"En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt".

Dat dit niet gezegd zal worden tegen hen die aan God noch gebod doen blijkt uit vers 22:"Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?" Men had moeten vertellen dat ieder mens die Jezus Christus op Zijn woord en daad gelooft, volledige rechtvaardiging van zijn ziel vindt. NU AL! Dat zo'n mens rechtvaardig en volmaakt voor de GOD van de hemel en der aarde staat. Dat JEzus Christus het startpunt is voor ons. Het weegt zeer zwaar wanneer deze rechtvaardiging verzwegen wordt. De te vinden rechtvaardiging is de kern van de boodschap van Jezus Christus. Dit staat voor Hem boven alles.

Deze krachtige dwaling heeft ook geleid tot een grote kerkverlating en geloofsafval. Gelukkig hebben niet alle kerkverlaters met het badwater ook het Kind weggegooid. Dat zovelen Jezus Christus toch de rug hebben toegekeerd is treurig, maar niet verbazingwekkend. Dat dit zou gaan gebeuren werd door De Engel Gabriël aan de profeet Daniël uitgelegd. Deze afval gaat door totdat het moment van het einde zeer dichtbij is. Daniël 8:23 "Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste zullen gebracht hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande".. Deze laatste koning zal in de tijd van het einde zijn, de laatste zeven jaar voordat Jezus terugkomt. Tegen Daniël werd nog gezegd,vers 28:"Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe". Is dit dan onze tijd? Ja.....Israël is terug en de samensmelting der religies is gaande.

De krachtige dwaling door GOD op de aarde gelegd, heeft ook als gevolg dat de Waarheid van Jezus Christus bedekt is. Dit is dé periode van de grote verwarring. Anders gezegd, wij zitten er middenin. Desondanks mag er nog op de Waarheid van Jezus Christus gewezen worden. Richting de tijd van het einde zullen er nog gelovigen zijn die andere onderwijzen. En wijzen op Zijn Waarheid die vol van genade is. Daniël 11:33a "En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen". Er mag nog gewezen worden op Degene Die dé belofte deed om jouw tot rust te laten komen. "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Nog mag dit. Hij nodigt jou uit Zijn kant op te komen en Hem op Zijn Woord te geloven. Hij is de Enige Die jou genade kan geven. Op iedere vezel van je. Hij heeft genade voor genade gerealiseerd. Genade, het cruciale woord dat er gaandeweg de Bijbelvertalingen uitgehaald is. In de BGT is genade geheel verdwenen.

De Waarheid van Jezus Christus is gelukkig nog steeds te vinden. Zijn Waarheid, Zijn genade die in één klap alle onrust bij jou kan wegnemen. Zijn genade die jou in de kraag vat en op een ander vertrekpunt neerzet.

Jezus Christus heeft over Zichzelf gezegd dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Nogal een uitspraak die veel, zo niet alles omvat. Om vast te stellen of Jezus inderdaad op Zijn woord te geloven is, hebben wij de luxe om nu alvast een beetje terug te kunnen kijken. Achterom te kijken, om te controleren of Zijn uitspraken juist waren. Dan kan inderdaad vastgesteld worden, dat iedere uitspraak van Hem juist was. Ook Zijn toekomstvoorspelling en die door de profeten. Profeten als Jesaja en Daniël. Hetgeen dat tot nu toe uit moest komen is werkelijkheid geworden. De voorspellingen zijn dus feitelijk juist. Daarmee is geen enkel woord van Jezus Christus als onwaarheid te bestempelen. Dan is Hij te vertrouwen op Zijn woord. Dan kun je Zijn grote belofte, dat Hij jou rust en vrede kan geven, geloven. Het is zeer zeker de moeite waard de stap naar Hem te zetten.

Jezus heerst over leven en dood. Wanneer jij de stap naar Hem zet laat Hij jou delen in hetgeen Hij aan het kruis realiseerde, GENADE. Genade voor iedere gedachte in jou. Genade voor iedere gedane daad. Genade, het beginpunt voor de toetreding van de heidenen. Jezus Christus bewerkstelligde daarmee dat jou oude "ik" dood is voor GOD. Erg? Nee, omdat Hij jou er iets nieuws voor in de plaats geeft. Namelijk dat wanneer jij Jezus Christus aanneemt als jouw Verlosser, jij vrij bent van zonde en dood. Jij wordt dan in GOD opnieuw geboren.

Wij krijgen de kans om kinderen van De GOD van Abraham, Izaäk en Jakob genoemd te worden. HIJ, Die dermate groot is dat Mozes de volgende omschrijving gebruikt:

"Zie, des HEEREN uws Gods is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is".

"Want de HEERE uw God, Die is een God der goden en Heere der heren; die grote, die machtige en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt"

Of zoals Jezus Christus HEM omschreef: "God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid".

Jezus Christus heeft HEM voor ons toegankelijk gemaakt. Waarover HIJ eens zei: "Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb". Wij hebben de kans om in de voetsporen van Jezus Christus te treden. Hij die aan het kruis de macht van Zijn geestelijke tegenstander beëindigde. Jezus Die de tentakels van de dood doorknipte. Hij zette de dood buiten werking en biedt jou aan dat jij door de stap naar Hem te maken, herboren kunt zijn. Geestelijk vernieuwd. Opgelucht dat jou oude "ik" vergeven is. Deze wonderlijke wedergeboorte, die Hij eens aan Nicodemus uitlegde, ligt nog steeds voor het oprapen. Vergeving der zonden en een eeuwig leven. Jezus Christus heeft de ontsnappingsroute geopend. Hoe?

Op het laatst sprak Jezus aan het kruis met luide stem: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest".

"En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen".

"En de (Romeinse) hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon".

Jezus Christus heeft de positie jou Zijn aanbod te doen. Omdat Hij ver boven de schepping staat. Wij zijn voor Hem gemaakt, niet andersom. En jij hebt de vrije wil gekregen om een keuze te maken. Hem aan te nemen of af te wijzen. Het is jouw eigen vrijwillige keuze. Wanneer jij voor Jezus Christus kiest, ligt er naast Zijn genade nog iets anders in het verschiet. Hij neemt jou straks mee in het nieuwe dat in wording is. In het mega grote hernieuwde Israël. GOD Zelf zal dit straks vormgeven. In dat totaal vernieuwde Israël zullen, naast de Israëlieten die HIJ Zelf zal reinigen, ook de heidenen die naar de Naam van GOD genoemd zijn wonen. Dit gebied zal totaal vrij zijn van iedere vorm van onrust. Om te weten hoe lang het nog zal duren alvorens dit gaat gebeuren, drukt Jezus Christus ons op het hart te letten op de uitlopende vijgenboom. Hiermee bedoelde Hij Israël. En Israël is terug, sinds 1948! Totdat de tijd die ons gegeven is ten einde zal zijn, wordt Zijn boodschap van genade aangeboden. Maak de stap en draai je om.

Onze huidige tijd heeft deze boodschap van genade erg vertroebeld. Wanneer genade voluit verteld wordt, maakt dit de ene intens gelukkig terwijl de ander dit zal afwijzen als te radicaal. Besef goed, dat het startpunt voor ons als nazaten van de heidenen begint vanaf het moment dat Jezus Christus uit de dood opstond. Wij bevinden ons in tijd ver na dat moment. Het probleem van de ernstige vervuiling van het evangelie is, dat gesproken wordt alsof wij ons nog bevinden in de tijd voordat Jezus Christus genade aan het kruis realiseerde. Voordat Hij zei dat het volbracht was. Alsof wij naast de vrouw staan waar Jezus tegen zei niet meer te zondigen. Alsof er nog steeds in termen van zonden gesproken en gedacht moet worden. Alsof er aan het kruis niet een cruciaal keerpunt in de geschiedenis gerealiseerd is. Wanneer jij Zijn kwijtschelding en belofte aanneemt, ben je niet meer zondig. Wanneer jij, nadat je Hem omarmd hebt, in Hem blijft kun je niet meer zondigen. Je zult niet meer terug willen naar jouw eigen verleden. Je zult blij zijn met de verkregen nieuwe positie.

De Heere Jezus Christus heeft een punt gezet achter de overtreding en zonde. Dit werd al aangekondigd door de profeet Daniël. Vanaf de opstanding van Jezus Christus is de enige zonde Hem niet op zijn woord en daad te geloven. Het niet volledig aannemen van zijn afgeronde werk. Wanneer jij Hem accepteert ben jij een zij-instromer. Dan ga jij delen in hetgeen De GOD van Israël straks zal bewerkstelligen voor Jezus Christus en voor degenen die Hem aangenomen hebben. Zijn genade is vrij verkrijgbaar.

Hij realiseerde genade voor genade. Voor Zijn kruisiging sprak Hij veel met Zijn vrienden, de apostelen. Jezus bevestigde hen dat Zijn woorden hen al gereinigd hadden. Dan is dat is nu niet ineens anders. Ook voor jou geldt dat. Mits deze woorden zo gesproken worden zoals Hij dat eens deed. Mits jij Zijn boodschap aanneemt zoals die boodschap daadwerkelijk is. Hij heeft een finale kwijting gerealiseerd. En de vraag is, accepteer jij deze genadegift.

In ons leven zullen wij een keuze moeten maken. Wij zullen een keuzen moeten maken voor of tegen Hem. Deze keuze geldt ook voor de te nemen route. De op de rooms-katholieke leer gebaseerde route die jou knevelt tot het einde in zondebesef. Of de route van Zijn daadwerkelijke bevrijdende evangelie. Het evangelie dat Jezus Christus eens een punt heeft gezet achter de zonde. Het evangelie van eeuwig leven. Jij kunt hierin deelgenoot worden. Paulus koos ook en wijzigde zijn pad. Nadat Jezus Christus hem inwendig omgekeerde. Paulus werd radicaal anders dan dat hij eens was. Dusdanig dat hetgeen hij eens vurig diende, de wet, hij jaren later omschreef als de aanklacht. In zijn brief aan de gemeente te in Kolosse. Hij mocht zich realiseren dat het document dat ook hem eens aanklaagde, vernietigd was (Kolosenzen 2:14).

Hoe? Op het moment Jezus Christus aan het kruis zei dat het volbracht was, scheurde het doek dat ons op afstand hield van het Heilige der Heiligen in de tempel. Wij, zeker als niet-Israëlieten, stonden op afstand. Die barrière, dat scheidingsdoek, werd doormidden gescheurd. Alléén door deze daad van Jezus Christus hebben wij nu de vrije toegang tot De HEERE. Daarom Zijn woorden dat het volbracht was.

Deze toegang tot GOD is echter onder één voorwaarde. Dat de route via Jezus Christus loopt. Niet links of rechtsom. Niet via een andere deur. Er is maar één ingang. Alleen via de reinigende werking van de kruisiging van ZIJN mensenzoon Jezus Christus. De HEERE der hemelse legermachten is dermate groot en heilig dat wij alleen toegang tot HEM hebben via ZIJN paaslam, Jezus Christus. Als een gereinigde!

Voorheen moesten de Israëlieten met het bloed van het paaslam de twee zij-posten en bovendorpel van het kozijn bestrijken. De eerste keer dat dit gedaan moest worden was in Egypte. Kort voor hun bevrijding uit het slavenhuis. Alleen dan zou de dood aan hen voorbijgaan. Jezus vierde dit Pesach met Zijn vrienden. Hij heeft daar ook sterk naar verlangd. In Egypte stierven alle eerstgeboren om het volk Israël te laten gaan. Nu ging er één sterven. Om de weg te plaveien voor de gehele mensheid om te ontsnappen uit het slavenhuis van zonde en dood. Uit het menselijk lichaam en geest die sowieso stervende zijn. Om wedergeboren te worden. Om te weten bevrijd te zijn van jouw oude "ik". Dat jouw oude "ik" geen consequenties meer heeft voor jou toekomst. Dat Jezus Christus dit aan het kruis heeft laten nagelen. Oud is dan oud en is weg. De vraag aan jou is vervolgens, om jij meegaat in het nieuwe. En accepteert dat ook jou oude "ik" deel was van hetgeen Jezus Christus aan het kruis heeft laten spijkeren. Dat is weg en dood. Het nieuwe ligt voor jou klaar. Bij het overstappen naar Hem ben jij geen slaaf meer van het oude menselijke lichaam en dwangmatige geest. Telkens wanneer het oude de kop opsteekt richt jij je vizier op Jezus. In de wetenschap dat het oude jou niet meer aanklaagt.

Jezus stelde Zichzelf tot hét offer. De wijnbeker die Jezus vasthield symboliseerde Zijn bloed dat uitgegoten zou worden ter vergeving van de zonden, van de gebroken mens. Van de zonden in het geheel. ( Zie Het Lam van God dat de zonden van de aarde wegneemt ) Jezus offerde Zich op ten gunste van onze vrijspraak. De wijnbeker symboliseerde ook het nieuwe verbond, van Hem met ons. Zijn bloed zou even later aan het kruis vloeien. Daarmee was hét paaslam geofferd. Zijn bloed dat de zonden van de wereld verzoende en wegnam. Veel meer dan de kortstondige verzoening van het bloed van een offerdier. Het bloed van Jezus Christus heeft een nieuw begin neergezet. De enige weg om toegang tot dit voldongen feit te krijgen is via Jezus Christus. Er is geen andere deur om binnen te komen. Jezus accepteert het niet wanneer iemand met vuile kleren aan Zijn tafel zit. Daarom, neem de mantel van de gerechtigheid aan die Hij aanreikt. Daarin sta jij heilig voor De GOD van Israël. ZIJN Naam is DE HEERE van de hemelse legermachten. HIJ is DE HEERE. HIJ heeft hét paaslam ter beschikking gesteld. Daar is er maar één van. Johannes 10 vers 9:

"Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Vers 11 "Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen".

Zalig zijn de rechtvaardigen, want zij zullen GOD zien.

De Engelse benaming van het paasfeest is toepasselijk: "passover". De dood passeert jou en je zult leven hebben in Jezus Christus. De uittocht uit het slavenhuis, het Pesach feest, is in Jezus Christus ook voor ons als niet-Israëlieten toegankelijk. Neem deze boodschap aan en jouw sterven zal niet het einde zijn. De dood zal aan jou voorbijgaan en niet het laatste woord hebben. Dat is de genade van onze Heere Jezus Christus.

Nadat jij de Waarheid gevonden hebt kan het zijn dat jij jouw eventuele kerkelijke omgeving moet verlaten. Dat is niet erg. Je hebt dan Degene gevonden die boven alle partijen staat. Hij Die destijds al waarschuwde dat jij niemand anders jouw herder of leraar mag noemen. Alleen Jezus Christus wil zo genoemd worden. Hij zal dan vervolgens ook voor jou zorgen, maak je daar maar geen zorgen over. De Waarheid is alléén in Jezus Christus te vinden.

Kerken zijn nooit de eigenaar van de Waarheid. Zij vertellen vanuit hun eigen visie en zijn hooguit een richtingaanwijzer. Het is zelfs de tijd van de grote verwarring. Vol met diverse kerken en diensten. Met speciale diensten, conferenties, zang en praise-avonden, mannen en vrouwendagen en buitensporigheden als met boomstammen gooien en bergen beklimmen. Zolang de radicale Waarheid verzwegen wordt van en over Jezus Christus zijn dit zinloze activiteiten. Kijk eens naar Paulus of hij ook dergelijke activiteiten organiseerde of zich beperkte tot het vertellen van het evangelie. Wanneer er in zijn tijd andere predikers kwamen die afweken van hetgeen hij vertelde, werd hij zo kwaad dat hij deze mensen zelfs vervloekte met hun valse evangelie. "Sprekers die u willen ontroeren" zei Paulus hierover. De vraag moet gesteld worden wat hij precies vertelde, hoe hij het formuleerde. Uiteindelijk kon hij weten wat evangelie is. Eens had hij gelovigen vervolgd. Vervolgens de genade van de Heere Jezus Christus gekregen over zijn daden. Meer dan één keer was Jezus aan hem verschenen. Hij kende de diepe werking van de genade van Jezus Christus. Deze genade is in de afgelopen decennia steeds meer buiten beeld geraakt, een belangrijk kenmerk van deze tijd

Om te weten waar wij ons bevinden in de tijd is belangrijk. Om de tijdsblokken beter op het netvlies te krijgen, is het nodig te letten op de kenmerken. De kenmerken van zowel de samenleving als van kerken. Dan wordt het duidelijker waar wij ons momenteel bevinden, op welk punt van de tijdsbalk. Er zit een einde aan tijd en tijden. Het moment van Jezus Christus was ook aangekondigd, was ook tijdsgebonden. Jezus nam hen kwalijk dat zij dat niet beseften. Ook de huidige tijd met zijn eigen kenmerken is op de tijdsbalk terug te vinden. Momenteel bevinden wij ons in het voorportaal van de gemeente van Laodicea. Wanneer deze gemeente gevormd is zal Jezus Christus nog meer buiten staan dan dat nu al het geval is. En met Hem ook de gerealiseerde genade. Het geheel zal verworden tot de religie van de wereld. Al een tijd klinkt steeds meer gemeenschappelijk in verschillende kerkgenootschappen de roep om genade. Zowel in preken, liedjes en gebed. Vanuit Jezus gezien is het goed voor te stellen dat Hij Zich daarbij afvraagt:"wat heb Ik voor jou dan volbracht. Wat heb Ik voor jou klaarliggen. Gratis, je hoeft het alleen maar te accepteren".

In Zijn tijd kreeg Jezus al het verwijt niet mee te doen (Mattheus 11:17) Straks is Hij er vakkundig uitgewerkt. Ook ten tijde van het oude testament was men meer bezig met eigen invulling. De situatie was niet veel anders.

GOD liet door de profeet Amos weten; "Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!" En door Jesaja;"Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is?

Wil jij De waarheid vinden? Aan deze site zijn nog duizenden woorden toe te voegen, het begin ligt echter bij jou! Wat wil je en wat zoek je. Ben jij bereid te stap te nemen en de Waarheid meer lief te hebben dan hetgeen je tot nu toe hebt gehoord? De belofte over Jezus Christus is geweldig en belooft nogal wat, spreuken 8:35: "Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE".

Wanneer jij rust wilt neem dan het juiste uitgangspunt. Vertrek vanaf het moment dat Jezus Christus uit de dood opgestaan is. Wat Zijn boodschap vanaf dat moment is om aan de mensen te vertellen. In Zijn Naam moest onder alle volken bekering en ​vergeving​ van ​zonden​ gepredikt moest worden. Te beginnen in ​Jeruzalem. Dit houdt in dat Jezus jou oproept om te draaien naar Hem. Om Zijn gerealiseerde genade aan te nemen, vergeving van de zonden. Het is cruciaal hoe dit geformuleerd wordt. Daar mag geen eigen invulling aan gegeven worden. Dit nieuws resulteerde in de opmerkelijke gebeurtenis van wedergeboorte. Bij wedergeboorte laat iemand zijn oude identiteit achter zich en gaat over in een nieuwe. Daarmee wordt dan ook de zondige identiteit achter zich gelaten. Je bent daadwerkelijk overgegaan van het oude naar het nieuwe. Je bent herboren. Onmogelijk om zo iemand nog zondig te noemen. Wanneer iemand een nieuwe nationaliteit aanneemt en de oude achterlaat, geldt alleen nog de nieuwe.

Jezus heeft daarmee een kantelpunt in de geschiedenis gerealiseerd. De positie van Hem is dusdanig, dat Hij binnen afzienbare tijd de Enige in de hemel is Die het verzegelde boek mag aannemen en openen. Accepteer het mooiste geschenk dat überhaupt in het leven te verkrijgen is. De Genade en eeuwig leven. Keer je om naar Hem en accepteer Hem zoals Hij is.

Alles waarvan jij denkt dat het jouw zonden zijn heeft Hij allang vergeven. Sterker nog, vanuit Jezus Christus gezien kan en mag jij het niet meer als zonden bestempelen. Simpelweg omdat Hij de grondslag daarvoor vernietigd heeft. Hij heeft de aanklacht weggenomen aan het kruis (Kolossenzen 2:14). Waar geen aanklacht is, kan ook geen overtreding zijn. Waar geen overtreding is, is ook geen zonde. Waar deze oude maatstaf buiten werking is gezet, geldt een nieuwe. Neergezet door Jezus Christus. Hem hierin niet aannemen is de enige zonde.

Deze radicale verandering hoe te kijken naar zonde maakte Hij Zijn vrienden duidelijk, kort voor Zijn afscheid (Johannes 16) Het is alsof Jezus jouw toeroept: geloof jij Mij, geloof jij in het werk dat Ik ook voor jou volbracht heb? Vanaf dit punt mogen en moeten wij invoegen. Dit is het enige vertrekpunt voor ons als heidenen, als niet-Joden. Jezelf terugzetten op een moment voor Zijn kruisiging is het weer in werking zetten van de aanklacht. Deze aanklacht was onderdeel van de overeenkomst die GOD sloot met Israël. De gratis verkrijgbare vergeving was nog niet beschikbaar. De genade die Jezus aan het kruis ging realiseren. Ook voor de Joden ten tijde van Jezus was deze nieuwe genade nog niet beschikbaar. Pas op het moment dat Jezus Christus zei dat het volbracht was en na Zijn opstanding. In de felle gesprekken die Jezus geregeld met de leiders zei Hij eens dat zij in hun zonden zouden sterven. Omdat zij Jezus Christus afwezen. De enige uitweg voor hen en voor ons was en is via Jezus Christus. Alleen in Hem is vrijspraak verkrijgbaar. Pas vanaf dat moment hebben ook wij als niet-Joden de keuze. Met Jezus meegaan of het laten voor wat het is. Cruciaal is ook, IN WELKE JEZUS GELOOF JIJ? Welke krijg jij te horen!

Ook in kerken leeft men vaak buiten de echte Jezus Christus . Doordat Zijn afgeronde werk niet of ten dele verteld wordt. Dan blijf je voor het kruis staan in plaats van erachter. Daarbij ontbreekt in nagenoeg alle kerken het besef van tijden en daarmee waar wij ons bevinden op de tijdsbalk. Van de volle en diepe betekenis van profetieën. Ook van de profetie dat voordat de antichrist zal verschijnen GOD een krachtige dwaling zal zenden, zodat men een welbehagen in de ongerechtigheid zal hebben ( 2 Thessalonicenzen 2:11-12). Hiermee wordt niet bedoeld het totaal leven buiten GOD en Jezus! Een dwaling is iets dat lijkt op. Zelfs dit inzicht is in de kerken afwezig. Hier zitten wij momenteel middenin. Dit zal uitmonden in de laatste gemeente, Laodicea. In deze gemeente staat Jezus Christus buiten. Toch klopt Hij dan nog aan om binnen te mogen komen.

De huidige tijd is het voorportaal van Laodicea. Het duurt niet lang meer voordat deze gemeente er zal zijn. Let hierbij op de versnelde samenwerking van de kerken. Mede ingegeven door de huidige Corona-crisis. Denk hierbij ook aan de oproep die op de NOS site te vinden was over het samen bidden. Let op de tekenen van de tijd. Jezus waarschuwde ons. Voordat de laatste 7 jaren zullen beginnen, zal dit eerst voorafgegaan worden door de volgende voorspelling van Jezus Christus. Opgetekend in Mattheus 24: 6 "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten."

Deze Coronacrisis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Net zo min de Spaanse-griep en de vele andere varianten. Alles is aangekondigd. Wees een goed gewaarschuwd mens. Koester jouw geheiligde ziel of ga er naar op zoek.

Job, van het Bijbelboek, werd ook eens voor de keuze gesteld. Hij leefde ver voordat de aanklacht op schrift was gesteld. Wij ver nadat Jezus deze aanklacht heeft weggenomen. In de ellende die Job over zich heen kreeg zwoer hij God toch niet af, zoals zijn vrienden hem zeiden te doen. Hij koos. Ook ons, als nazaten van de heidenen, zou ellende overkomen. Vergis je daarin niet. God liet Jeremia opschrijven dat HIJ de wereld niet onschuldig zou houden. Let hierbij op de cirkel met geweld en oorlogen die in de afgelopen 2500 jaar steeds groter werd. Op de aarde gelegd door de God van Israël. HIJ gaf ons daarbij een keuzemogelijkheid. Om te kiezen voor of tegen HEM. Zegt jouw omgeving ook God en Jezus Christus af te zweren? Luister naar je hart wanneer jou genade aangeboden wordt, en nota bene eeuwig leven! En dat Zijn genade de route naar GOD geplaveid heeft. Jezus Christus roept jou, ook voor jou heeft Hij het klaar gemaakt!

Emotionele lariekoek? Voor degene die wil weten wat de waarheid is, kijk daarbij dan ook naar de feiten. In de profetieën die geschreven zijn vanaf ca. 750 jaar voor Christus is erg veel vermeld over de dan afzienbare en de verre toekomst. Een groot deel is al werkelijkheid geworden en daarmee is bewezen dat de profetieën waar zijn. Ze zijn onderstreept door de geschiedenis. Dan is dat deel van de profetieën dat nog moet gebeuren, ook als betrouwbaar te bestempelen. Dit laatste deel zal bovendien een erg grote impact en onomkeerbare definitieve uitwerking hebben. Vanuit de profetieën zijn er sterke aanwijzingen dat deze voltooiing dichterbij is dan menigeen denkt. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het klimaat met o.a. een stijgende zeespiegel, de digitale wereld en de staat Israël. Het ontpopt zich onder onze neus.

Israël is van belang omdat dit aangeeft hoelang wij als niet-Joden nog hebben. In de tijd tot aan Jezus Christus was het voor ons alleen mogelijk toegang tot GOD te krijgen bij toetreding tot het Jodendom. Na Jezus Christus hebben wij directe toegang tot de GOD van Israël. Deze periode heeft echter een einde. Zoals Jezus aangaf loopt deze tijd totdat de tijd voor de heidenen voorbij is (Lukas 21). Hij benadrukte hierbij te letten op het uitlopen van de vijgenboom, de staat Israël. En deze bestaat weer sinds 1948! Wordt daarom wakker en kies bijtijds.

Een keuze voor de evolutietheorie geeft geen uitweg. Deze is achterhaald en onderuit gehaald door de geneticaleer. Het enige waarbij de evolutietheorie jou wel zekerheid biedt is jouw einde. Dat is echter geen einde zoals men dat denkt te zijn. Jouw ziel is geestelijk en is niet gemaakt uit cellen. Jouw ziel blijft voortbestaan. De vraag is waar jij wilt zijn. GOD laat ieder mens de vrije keus. Besef wel dat een keuze zonder HEM een doodlopende weg is. Niemand gunt jou dat, ook al blijft het jouw eigen keuze. Ook GOD heeft er geen genoegen in wanneer iemand voor het einde kiest.

Waarom GOD voor deze opzet gekozen heeft, zo complex en groots opgezet vanuit de mens gezien, is mogelijk met het volgende argument te verklaren. De grote tegenstander van Jezus Christus is een zeer grote gevallen aartsengel. In de hele schaal van geweld speelt hij een grote rol. Vervolgens is de vraag aan ons welke kant wij kiezen. GOD wil dat wij kiezen. Uiteindelijk is ook het niet kiezen een keuze. Een keuze voor ZIJN Mensenzoon Jezus Christus zal jou het voorrecht geven een kind van GOD genoemd te worden.

Wanneer jij kiest voor Jezus Christus en je afkeert van zaken die jou belasten, zal Hij de last van jou wegnemen. Wanneer jij deze draai naar Jezus maakt zul je Zijn vergeving ervaren. Het oude is dan weg. het belast je niet meer. Wanneer jij Jezus Christus hebt aangenomen als Degene Die jou daarvan bevrijd heeft, ben je ook niet meer zondig. Je hebt immers Zijn vrijspraak aangenomen en Zijn genadejas aangetrokken.

De enige zonde is of jij Jezus Christus wel of niet op Zijn Woord en daad gelooft. Hij zei eens dat niet Hij de mensen zal veroordelen, maar de woorden die Hij gesproken heeft. Dus het wel of niet aannemen van Zijn boodschap. Dat Zijn woorden bepalend zijn voor de hele wereld blijkt uit Johannes 15:22: "Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde" Voor ons als niet-Joden is er dus geen ontkomen aan. De enige uitweg is Zijn Woord en Waarheid aan te nemen.

Zijn vergeving en genadegift is als een schat die je in het veld vindt, als een zeer waardevolle parel. Wanneer jou dit overkomt mag je delen in de groet die Johannes in Openbaring 1 opschreef:"genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn"

En het 2de deel van de begroeting: "En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed"

Deze site legt genade uit en verklaart waarom de volgelingen van de Weg zo blij waren. Wat de oorzaak van hun blijdschap was. Hier is de omvang en de impact van de genade te lezen. Ontdaan van theologische verstikking. Dat deze site nodig is blijkt alleen al uit het feit dat het woord genade in de meest recente bijbel er volledig uit is. In de Statenvertaling 1637 komt het woord genade 205 keer voor. Gaandeweg de Bijbelvertalingen is genade eruit gehaald, eindigend in de BGT-vertaling zonder één enkele vermelding van dit cruciale woord. Genade is de kern van het evangelie. De rooms-katholieke leer heeft hier een verwoestende uitwerking.

Wij als niet-Joden kunnen een voorschot krijgen op het grote dat De God van Israël straks op het overblijvende deel van Israël zal toepassen. De staat Israël is terug als aanloop naar deze wonderlijke afronding. Israël is bepalend voor de afloop van de tijd. Het is opmerkelijk dat zo'n oude natie na lange tijd weer terug is, Jezus drukte ons op het hart hierop te letten. Het 1000 jaar durende vredesrijk komt eraan. Hieraan vooraf gaat nog een tijd van grote verdrukking. Deze begint zodra Israël met de wereld een vredespact sluit. De persoon die dit arrangeert, zal uiteindelijk plaatsnemen in de herbouwde tempel in Jerusalem. Vanaf dat moment zal de grote verdrukking in alle heftigheid toenemen. Beter is het voordat deze laatste 7 jaar begint je ziel aan Jezus gegeven te hebben. Zeker kan het ook nog gedurende de grote verdrukking. De kans is dan groot dat je dat met de dood moet bekopen, lichamelijk gezien. Je kunt dan alsnog de stap naar Jezus maken. Wanneer je meegaat in het kamp van de tegenstander en in jouw lichaam een digitaal waarmerk laat aanbrengen, zal dat onomkeerbaar je einde betekenen. Dat ziet GOD als een definitieve keuze tegen HEM. Laat het niet zover komen!

Jouw last klaagt jou niet meer aan voor God. Vertrouw Jezus op Zijn woord wanneer Hij Zijn vrienden uitlegt wie veroordeeld is. Dat is Zijn tegenstander, NIET JIJ! Misschien vraag jij je af wat jou dan aanklaagde. Jezus kreeg een keer als antwoord dat men Mozes had (lees de wet). Waarop Hij antwoordde dat Mozes hen aanklaagde. Paulus omschrijft dat later als het document dat ons aanklaagde (Coll.2) En dat dit met Jezus Christus aan het kruis genageld is geweest en uitgewist is. Er is geen enkel document meer dat jou aanklaagt. Het enige dat een mens aanklacht is of Jezus op Zijn Woord gelooft wordt.

De genade maakt jouw last stukken lichter. Zeker kunnen jouw vleselijke verlangens jou doen denken zondig te zijn, of jouw gedachten. Dat is het echter absoluut niet, het hoort bij de oude mens. Laat dat gevecht over aan God. Jij huist nog wel in jouw oude mens maar het belast je niet meer. Je wordt een inwoner van je eigen lichaam. Wanneer jij Zijn verlossende daad aanneemt ben je niet meer jezelf. Je verblijft in Jezus Christus. Vervolgens zegt Jezus jou niet terug te keren naar je braaksel. Veelzeggend omdat je van je eigen ik afstand gedaan hebt. Ook Paulus waarschuwde niet meer toe te geven aan je vleselijke verlangens. Niet meer terug te gaan naar dat deel waarvan je eens blij was dat het vergeven was. Het wordt pas zonde nadat je toegeeft aan foute vleselijke verlangens. Je staat dan buiten Christus, Dus NIET het hebben van vleselijke verlangens! Die gedachte komt voort uit rooms-katholieke onzin. Wanneer jij geestelijk herboren bent zul je zeer goed weten wat je wel en niet kunt doen.

"neem uw kruis op en volg MIJ." Het aantrekken van Zijn genadejas maakt het voor jou makkelijker af te keren van je eigen ik, waarvan je eens plat gezegd flink de balen had. Wanneer jij deze stap maakt zul je merken dat het tweede gedeelte van de belofte van Jezus Christus z'n uitwerking krijgt in jou. Mattheus 11:30 "want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht". Vertrouw Jezus de Christus dat Hij jouw last al gedragen heeft. Hetgeen je ervoor terug krijgt geeft rust. Toch kan het gaan stormen, met één verschil. Jouw fundament ligt in Jezus Christus, jouw ziel is veilig. (Mattheus 7:24-29)

Zijn genade draagt jouw last. Zei Jezus nog voor de kruisiging tegen de overspelige vrouw niet meer te zondigen, daarna roept Hij op om te keren naar Hem. Stop met het vragen om vergeving van de zonden. We bevinden ons ver na het moment van het kruis! Gooi het over de andere boeg. De zonden zijn reeds vergeven! Ga danken voor de gift van de vergeving. Na Zijn opstanding formuleerde Hij Zijn opdracht als volgt: "En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem". (Lukas 24:47). Hij heeft de vergeving van de zonden gerealiseerd. Johannes de doper riep het al over Hem uit: "zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt" Het ligt klaar om aangenomen te worden. Een andere keuze is in te gaan op de formulering zoals in de BGT vertaling, eerst bekeren en dan pas vergeving. Dit is echter een verkeerde weergave van de werkelijkheid, van het kantelpunt dat Jezus heeft gerealiseerd. Aan jou de keuze.

Jezus Christus gaf aan wat na Zijn opstanding zonde is. Kort voor Zijn kruisiging legt Hij Zijn vrienden uit dat zij de Trooster krijgen. Deze Trooster troost en zal hen ook duidelijk maken wat zonde is. Johannes 16: "En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van ​zonde, van ​gerechtigheid​ en van oordeel: van ​zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van ​gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is".

Jezus zegt dus dat zonde ongeloof in Hem is. Logica zegt dan dat iemand die zegt zondig te zijn niet in Jezus Christus is. Johannes trekt in 1 Joh.3:9 de conclusie dat iemand die in Jezus is niet zondigt! Aan het begin van zijn brief roept hij achterblijvers op ten volle mee te doen met de bekeerden. Verderop zijn de de gevolgen te lezen van het bekeerd zijn. Anders gezegd, wanneer het document dat ons aanklaagde uitgewist en nietig verklaart is, op basis waarvan wil men dan nog zeggen zondig te zijn? Dat is dan ongeloof in Jezus de Christus.

Wat is dan na Zijn volbrachte werk nog zonde? Ongeloof in Jezus Christus, ongeloof in de totale omvang van Zijn volbrachte werk. Laat je op een andere positie neerzetten. Je zult dan met andere ogen naar het volbrachte werk van Jezus kijken. Als het aantrekken van een prachtige jas en een schitterende hoed, glanzende kleding. Met daarop Zijn gesproken woorden en de vermelding van Zijn werk. Woorden die degene die ze geloven zal vrijmaken van de zonde. En door Zijn volbrachte werk dat jou nu al als rechtvaardige voor God neerzet.

Belangrijk ook is te weten wat Jezus bedoelde met Zijn voorspelling dat velen met geweld een greep zouden doen naar het evangelie. En Zijn uitspraken over de toekomst. Dat de verwarring in kerkelijk landschap hiermee onlosmakelijk samenhangt. En het blijven hangen in ogenschijnlijk mooie preken waarin het meest belangrijke ontbreekt, de GENADE. De rechtvaardiging van jou ziel waarin wij als heidenen een voorschotje mogen krijgen in deze genadetijd. Wanneer Jezus aangeeft hoe het zal zijn wanneer Hij terugkomt en mensen links en rechts van Hem neerzet, worden die aan Zijn linkerzijde boos. Zij zullen dan zeggen in Zijn Naam bezig geweest te zijn. Toch zegt Jezus dan hen niet te kennen! Hoe opmerkelijk. Hij stuurt ze weg omdat Hij hen niet gekend zal hebben. Zij hebben Hem dus blijkbaar ook niet gekend, wat de volledige omvang van Zijn werk was. "Ga weg van Mij gij werkers der ongerechtigheid". Men heeft de totale rechtvaardiging van jouw ziel, die in Jezus te vinden is, verzwegen. En dit is een indringende waarschuwing. In het begin van Openbaring staat een zin die daadwerkelijk van toepassing was op degene die bekeerd waren. Openbaring 1:5b "Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze ​zonden​ gewassen heeft in Zijn bloed" Zij hadden het evangelie aangenomen en waren inwendig gereinigd. Zijn woord en werk die hieraan ten grondslag lagen zijn er nog steeds. Hetzij dat ze afgezwakt worden.

De tijd na Zijn opstanding is ingeruimd om ook de van origine niet-Israëlieten de kans te geven deze weldaad van Hem aan te nemen. Wanneer dan een heiden tot geloof komt in Jezus Christus blijft hij een heiden. Weliswaar een gelovige heiden maar hij wordt hiermee geen Israëliet. De tijd die wij als heidenen hebben loopt totdat het getal van de tot geloof gekomen heidenen vol is (Rom.11). Voor ons is tijd ingeruimd. Om te weten wanneer dit op z'n einde loopt drukt Jezus ons op het hart te letten op Israël. Wanneer Israël weer begint te bloeien komt het moment dichterbij dat de mogelijkheid Hem te accepteren ten einde zal zijn. En dit moment komt dichterbij, we zitten in deze tijd! Israël ontpopt zich onder onze neus. Op het door God bepaalde tijdstip zal HIJ Zich ontfermen over Israël en hen omdraaien. Dan het deel dat God niet verloochend heeft door niet voor de anti-christ te kiezen, door HEM omgekeerd en toegevoegd worden in Jezus Christus.

De Heere Jezus Christus biedt Zijn allesomvattende nieuwe en plaatsvervangende genade aan. Zijn nieuwe wijn in nieuwe zakken. Genade voor genade.

Zijn genade nodigt uit Zijn belofte aan te nemen "Vrede​ laat Ik u, Mijn ​vrede​ geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u". Over Jezus werd gezegd':"Zie het Lam Gods, Dat de ​zonde​ der wereld wegneemt!" Zijn genade is dusdanig groot dat het eigen kruis opnemen makkelijker wordt. "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht". Het niet toegeven aan vleselijke verlangens wordt daarmee makkelijker. In het besef van Zijn genade en de toekomst die Hij Zijn kinderen geven zal.

Kort voor Zijn kruisiging sprak Jezus een bijzonder gebed uit. In Johannes 17:19 staat dat Jezus Zichzelf geheiligd heeft. En dat daarmee Zijn leerlingen ook in waarheid geheiligd zijn. Voor dat moment zei Hij tegen Zijn vrienden dat zij al door Zijn Woorden geheiligd waren (Joh.15:3). En dat Zijn Woorden nooit voorbij zullen gaan (Luk.21:33). Zijn Woorden hebben dus nog steeds dezelfde zeggingskracht. Het kan nog steeds, dat degene die Zijn ware Woord hoort en aanneemt geheiligd zal zijn. Logica zegt dan dat onware woorden niet heiligen. Wanneer er in de BGT bijbel-vertaling in Joh.17:19 niet gesproken wordt over heiliging, geeft dit aan dat er een diepgeworteld probleem is.

De genade draagt de last. Hij is de Kern, treffend omschreven in Spreuken 8:31-32 "Spelende in de wereld Zijns (De Vader) aardrijks, en Mijn (Jezus Christus) vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE".

De uitnodiging om aan Zijn tafel aan te schuiven ligt er nog steeds. "Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft". (Matteüs 22:9). Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien! Veilig en wel binnen de muren van het nieuwe mega grote Jeruzalem.