parallax background

Beschouwing

In het kort
16 september 2018
In het kort
13 november 2021
In het kort
16 september 2018
In het kort
13 november 2021

van tijden, dwalingen en waarschuwingen

 
tijden, dwalingen en waarschuwingen

Momenteel zijn er erg weinig waarschuwende geluiden te horen van door kerken aangestelde wachters. Daarom dan maar via deze site. Met onderstaande beschouwing en waarschuwingen. God had Ezechiël aangesteld als wachter over Israël. En gaf aan welke consequenties het spreken en waarschuwen of zwijgen zal hebben. Het verschil met vers 2b is dat Ezechiël door God was aangesteld als wachter. Dit in tegenstelling dat de volken zelf wachters uit hun eigen zullen nemen. Opvallend in dit verband is de waarschuwing van Paulus in 2 Tim.4: " Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden". Ten tijde van het oude testament werden profeten die hetgeen spraken dat God hen opdroeg al vaak terzijde geschoven. Men wilde het niet horen maar horen wat men horen wilde. Het is nu niet anders.

1 EN des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: 2 Mensenkind, spreek tot de kinderen uws volks en zeg tot hen: Wanneer Ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einden nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, 3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk, 4 En een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. 5 Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem; maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. 6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg: die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand des wachters eisen. 7 Gij nu, o mensenkind, Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven; en gij spreekt niet om den goddeloze van zijn weg af te manen: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. 10 Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Gijlieden spreekt aldus, zeggende: Dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelve versmachten, hoe zouden wij dan leven? 11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

Ik ben niet aangesteld door kerken als een wachter, sta er momenteel zelfs buiten. Zie echter het zwaard komen en wil derhalve niet zwijgen.

Allereerst Paulus in zijn 2de brief aan de gemeente in Tessalonica. Hij schreef over de periode van de terugkomst van Jezus Christus. Laat de volgende tekst je niet meteen afschrikken. Waar een waarschuwing staat wordt ook een oplossing geboden. Nog steeds. Door de liefde van de Waarheid aan tee nemen. Paulus schrijft in hoofdstuk 2:11-12 ‘En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid’.

Deze krachtige dwaling uit zich o.a. in de huidige bijbelvertalingen. Deze ademen structureel een andere boodschap uit dan daadwerkelijk door Jezus Christus gesproken is. De mindset van veel theologen is hierdoor sinds midden 19de eeuw sterk beïnvloed. In deze bijbelvertalingen is naast de grootheid van Jezus Christus als ZIJN vleesgeworden aardse Zoon ook de rechtvaardiging van de ziel er steeds meer uitgedrukt. Dit proces is nog steeds gaande, wordt alleen maar erger. Door de gehele bijbel is dit vast te stellen. M.b.t. de rechtvaardiging van de ziel is dit o.a. te zien in Mattheus 6:33. Hier is het woord gerechtigheid in de statenvertaling 1637 vervangen door wetteloosheid. Ander voorbeeld is Joël 2:23 "Want HIJ zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid". Deze zin is er compleet uit! En het is niet alleen op deze plekken dat tekstdelen ontbreken of anders zijn. Het is massaal gebeurd. In het op de homepage aangehaalde spreuken 8 is het woord "doe" eruit. Dus de belofte dat Hij laat wandelen op het pad der gerechtigheid is eruit. Ander voorbeeld is psalm 23. Vergelijk vers 3 in de Statenvertaling met de bijbel in gewone taal. Het gedeelte dat de God van Israël leidt in het spoor der gerechtigheid is er compleet uit. En zo kan nog wel even doorgegaan worden. Dit heeft absoluut niets te maken met een keuze hoe men een woord vertaald. Dit is simpelweg het verwijderen van woorden en complete zinnen. Als onderdeel van de krachtige dwaling! Wanneer een bijbel met een dergelijke strekking als uitgangspunt genomen wordt is het niet zo verbazingwekkend dat kerkmensen zichzelf zondig vinden, niet gerechtvaardigd. De ingrediënten maken het brood. Naast deze verdraaiingen is er sprake van een ander fenomeen. De genade en rechtvaardiging van de ziel eruit en liefde erin. Dit in het kielzog van de tendens in de samenlevingen. Sterk onder invloed van de stroming romantiek. Dit is zelfs doorgedrongen tot in de gezangen in de kerken. De emotie is een erg belangrijke factor. Het moet beroeren. Vanuit de positie dat de kerkmens zondig is. Op zich kan het mooi en juist klinken. Beleden wordt dat Jezus Christus de zondaar liefheeft. En uiteraard is dit zo. Maar een zondaar is echter iemand die het evangelie niet aangenomen heeft. De bedoeling van het Evangelie is dat iemand zich bekeert. En dan geen zondaar meer is. De vraag is dan of kerkmensen het evangelie niet aangenomen hebben. Wat gebeurt er wanneer het evangelie ten dele verteld wordt? Dan kan men zich niet ten volle bekeren. Met als gevolg dat men in de oude positie blijft, die van zondig mens.

Jezus Christus zei eens tegen discipelen dat Zijn Woorden hen al rein gemaakt had. Of zoals in Johannes 17:17 'Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid' Dus Zijn Woord is waarheid en heiligt. Wanneer kerkmensen dan zeggen zondig te zijn wordt blijkbaar Zijn Woord niet verteld. Dan is er dus een serieus probleem. In de huidige Bijbelvertalingen is en blijft een gelovige een zondig mens.

De verdraaiingen kregen sterk gestalte door Origenes, filosoof/theoloog, in de 3de eeuw n.C. De bijbel door hem gemaakt is veel later door de heren Westcott en Hort in het midden van de 19de eeuw krachtig naar voren geduwd. De woorden van Jezus Christus in Openbaring 3:9 zijn opmerkelijk in dit verband. Nogmaals, de krachtige dwaling is door Jezus Christus Zelf aangekondigd. Hij wil dat wij het woord van Zijn lijdzaamheid bewaren.

Verder met Paulus. Hij waarschuwde de gemeente te Kolosse niet meer terug te keren naar de filosofische grondbeginselen van deze wereld. Het woord filosofie is eruit in de huidige vertalingen. Het doel van Origenes was van het Jodendom, heidendom en het christelijke geloof één te maken. De Griekse wijsgeren liggen ten grondslag aan de filosofie en uiteindelijk aan de psychologie. Het fundament van een gelovige daarentegen is alléén Jezus Christus. Matt 7:24-25 "Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond"

Met betrekking tot de toekomst wees Paulus er in 2 Tess. 2. allereerst op dat de wederkomst van Jezus Christus nog niet aanstaande was. Eerst zou de afval moeten komen en zou hij weggenomen moeten worden die hem tegenhoudt. Deze hem is de verschijning van de antichrist. Het proces van afval is al een tijd gaande in de vorm van ontkerkelijking en het krachtig afzwakken van Zijn Woord. Vervolgens moet De gemeente van Jezus Christus die het woord van Zijn lijdzaamheid bewaard heeft weggenomen worden (Openbaring3:10). Jezus Christus droeg het kruis dat wij in feite gedragen zouden moeten hebben. Wij hebben het ook vaak niet gemakkelijk. Daarom Zijn uitspraak dat wij onze zielen in lijdzaamheid moeten dragen. En dit is vaak niet gemakkelijk. We hebben daarbij wel Zijn belofte dat wij niet verloren zullen gaan. Wanneer Zijn gemeente die het Woord van Zijn lijdzaamheid weggenomen zal zijn resteert de gemeente der Laodicenzen. Er staat der, niet te Laodicea. Dit in tegenstelling tot de brieven aan de andere gemeenten. Het zal een geheel zijn van kerkmensen die een of meerdere overlappingen zullen hebben. Vervolgens zal de geest van de antichrist in vol ornaat verschijnen. Deze was ten tijde van Paulus ook al bezig in de vorm van andere evangeliën (zie Galaten 1). We glijden nu richting die ene grote gemeente der Laodicenzen. We kunnen nog steeds de liefde van de waarheid aannemen om zalig te worden. Let goed op hoe het er staat: liefde der waarheid! Dus de Waarheid ademt liefde uit. Het schuilen in de Waarheid veroordeelt niet! De Waarheid waarschuwt wel. Neem het aan zolang het nog kan. En dit is precies hetgeen Jezus Christus wil. Zijn Woord is belangrijk en moet in het middelpunt staan. Het Woord van Zijn lijdzaamheid.

Luther mocht de genade zien. Hij was een rooms-katholieke monnik en had uiteraard de beschikking over een bijbel. Een rooms-katholieke. Gebaseerd op het werk van Origenes. Luther vond dus de genade en kwam vervolgens met de Bijbel die later de Lutherbijbel genoemd werd. Deze is identiek aan de Statenvertaling 1637 en de King James van 1611. En de Peshitta bijbel van ca.150 n.C. Waarom zou Luther met deze bijbel gekomen zijn. Blijkbaar zag Luther hoe anders het verwoord werd. En zag hij de genade verwoord die hij had mogen vinden. Je moet je eens voorstellen wat voor een furie er over hem heen gekomen moet zijn te midden van een samenleving beheerst door de rk-kerk. Meer informatie over de geschiedenis van o.a. de statenvertaling kun je de site www.gbs.nl bezoeken. Op dit moment zijn de kerken weer massaal terug onder het juk van Rome. Nagenoeg iedereen gebruikt een bijbel gebaseerd op Westcott en Hort. En daarmee weer terug onder de rooms-katholieke leer. Één ding moet wel even duidelijk gesteld worden. Bij het geven van genade is God de Heere niet afhankelijk welke bijbelvertaling er gebruikt wordt. Jezus Christus verschijnt aan mensen overal ter wereld. Getuigenissen hiervan zijn te horen met name buiten Europa.

De krachtige dwaling uit zich ook in een welbehagen in de ongerechtigheid. Kijk en luister naar hetgeen er in kerkelijk landschap gezegd, gezongen en gebeden wordt. Het is gebaseerd op het onrechtvaardig en zondig zijn van een kerkmens. Het lijkt erop dat deze houding gekoesterd wordt. Dit is en blijft het uitgangspunt. Het gevolg is dat het nu reeds rechtvaardig zijn in Jezus naar achteren geschoven wordt als iets dat later komt, na het overlijden. Dit staat haaks op het Evangelie. En dit evangelie veroorzaakte destijds in de eerste gemeenten een intense blijdschap (Handelingen). Confronterend is Matt.7:23: ‘ga weg van Mij gij werkers der ongerechtigheid’. (Statenvertaling1637) Dit was het antwoord van Jezus Christus op de kritiek van mensen aan Zijn linkerzijde. Matt.7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? Dus blijkbaar ligt de aandacht verkeerd. En ze spraken n.b. nog wel in Zijn Naam. In het oude testament is de aanklacht vaak gericht tegen de leraren die het hart van de wet niet uitleggen. Het helpen van de weduwe en de wees. De arme en verdrukte. Het helpen van jouw broeder. Het juist toe passen van de wet. Daarom zei Jezus Christus ook hetgeen je voor Mijn geringste hebt gedaan. In Matt. 7:22 is indirect te lezen dat men de rechtvaardiging van de ziel verzwijgt. Dit moet allereerst verteld worden. De mensen moeten zich omkeren naar Jezus Christus en Zijn boodschap aannemen. Dat hun ziel gereinigd kan worden. Dat het klaar is. Dat moet dus het uitgangspunt zijn. En dit is voor Hem dermate belangrijk dat zelfs mensen die in Zijn Naam geprofeteerd hebben, duivelen hebben uitgedreven en vele krachten hebben gedaan links worden neergezet! Dit is nogal schrikken. In de eerste gemeenten had de bekering als gevolg dat men omzag naar elkaar. Enkele apostelen wezen hier destijds ook op. Zie om naar de weduwe en de wees, naar de arme in de gemeente. De samenkomsten waren gezamenlijke maaltijden. Zeker werd er geprofeteerd, gezongen en gebeden. Maar wel met het uitgangspunt dat men dankbaar voor de voltrokken reiniging van hun zielen.

In de tekst uit Matt.7:23 is in de huidige Bijbelvertalingen ongerechtigheid vervangen door het woord wetteloosheid. Dit suggereert een moeten leven naar de wet. Juist dit maakt van een kerkmens weer een overtreder, een zondaar. Met is dan weer terug bij af. Immers de wet was ook een aanklacht. Zonder wet is er geen overtreding. Ook in de charismatische kerken sijpelt het zondig zijn sterk door in liederen en preken. Jezus weet wat er komt en waarschuwt vele malen o.a. in Matt.24: ‘Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet’. Zeker is er in deze krachtige dwaling een uitweg, anders zou deze opening niet gegeven zijn in Openbaring 3:20-22 "Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt."

tijden:

Dit is dé periode van veel verschillende kerken. De vraag is dus gerechtvaardigd wat er toch aan de hand is. Of het normaal is dat ieder z'n eigen feestje heeft. Met liederen en lange gebeden. Met preken gebaseerd op delen van Bijbelteksten. Op het telkens maar weer vragen om vergeving van zonden. Dit komt zowel in bidden, preken als liederen voor. De huidige tijd is niet alleen bijbels aan te geven met Openbaring 3:17 maar ook met de aangehaalde voorspellingen onder het punt hoe is het nu. Het Hoofd van de gemeente laat in Openbaring 3 optekenen aan de gemeente der Laodicenzen ( niet te Laodicéa! ) ‘Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt’. Vers 20: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij ’. (Hij staat dus n.b. buiten de gemeente en klopt aan!) Daarom vers18: ‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt’. We naderen steeds meer het moment dat Laodicéa in z'n volste vorm zichtbaar wordt. De kerken moeten echter ook positief bekeken worden. Ze mogen een indicatie zijn, een richtingaanwijzer. Onbewust bewaren ze de kerkmens totdat ze de genade mogen zien. Een beetje zoals Paulus redeneerde dat men bewaard was onder de wet tot op de genade. Een kerk heeft echter nooit de Waarheid in zich, dat heeft er maar Een. Zeker zijn er voorgangers die het evangelie willen vertellen. En kerkmensen proberen mee te krijgen. Vaak willen de kerkmensen het niet horen maar datgene wat men horen wil. Waarin men opgevoed is. Dit moet voor menig voorganger die het evangelie daadwerkelijk wil vertellen erg moeilijk zijn. Dan houdt men elkaar in de wurggreep.

Daniël staat vol met vermelding van tijden. Zonder tijden geen begin en einde, geen profetieën. Zonder tijden geen voortgang, voltooiing en afsluiting. Dat dit van belang is blijkt al uit de opmerking van Jezus: ‘Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet? (Lukas 12:56) Het is dus belangrijk te tijd waarin wij leven te herkennen. Niet te denken dat het allemaal we los loopt. Dat Zijn terugkeer nog wel even duurt. Aangezien er vaste tijdsbestekken op aarde gelegd zijn is ook deze tijd te herkennen. In Daniël 9 werden oorlog en verwoestingen aangekondigd. Hiertoe was vast besloten (Daniel 9:26). Geen mens kan hier verandering in aanbrengen. Nu gaan we richting weer een belangrijk moment, de terugkeer van Jezus Christus waarin Hij zal plaatsnemen als Koning der koningen. Vooralsnog zal satan dan duizend jaar gebonden worden. Een belangrijke indicatie is dat sinds 1948 de staat Israël terug is. Dat de boze massale genocide aanrichtte ten tijde van W.O.II op de Joden/Israëlieten kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het was een poging het voortschrijden van de tijd richting einde tegen te houden. Doelbewust. Logisch, als er één de schriften kent is ZIJN tegenstander het wel. Opvallend is ook dat het massale altaar voor zeus uit Pergamum sinds begin vorige eeuw in Berlijn staat (Pergamon museum). Zoals in Openbaring 2 vermeld staat is dit de troon van satan. Aangekondigd was dat God Zijn eerst verkozen volk terug zou halen uit alle hoeken van de aarde. Dit proces is al gaande vanaf eind 19de eeuw. Dit is niet te stoppen. Zacharia 12:2-3 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. . Het moment dat HIJ Zich weer zal laten zien en strijden zoals in vroeger tijden komt naderbij (Zacharia 14). Dat zal het moment zijn dat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn. Dan wordt er een punt achter hun tijd gezet. De Heere van de hemelse legermachten zal weer tevoorschijn komen en strijden als in vroeger dagen. Er zal er maar een deel van de heidenvolken overblijven. De positie die Israël dan weer zal innemen zal wederom erg bijzonder zijn. ‘En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur’. Dit doet HIJ vanwege ZIJN Heilige Naam (Ezech.36:22-24). Met de toenemende ongerechtigheid, goddeloosheid, grofheid, seksuele losbandigheid en hoogmoed is het goed voor te stellen dat de maat vol raakt. Zeker in de oplopende clash tussen geestelijke koninkrijken. En de verwoestingen in het Midden-Oosten. Het gebied van het vroegere rijk van Babel (Sesach) Tot het moment dat onze tijd als nazaten van de heidenen vol zal zijn hebben wij nog de tijd ons te bekeren. En toegevoegd te worden op de Wortel van Isaï die ook het hernieuwde Israël dragen zal. En ons nooit beter voelen dan zij die op een wonderlijke manier weer toegevoegd gaan worden (Rom.11:18). God Zelf zal hen een nieuw hart geven. Jezus Christus zal DE HERDER zijn. Tot die tijd roept Hij nog steeds. Hij is nog steeds De Deur om door naar binnen te gaan. En met schone bruiloftskleding aan tafel te zitten Maak je in deze hectische tijden niet ongerust. Het is goed te weten dat jouw ziel in HEM gerechtvaardigd kan zijn, in Jezus Christus zoals HIJ is. De Weg is er nog, Zijn toezegging geldt nog steeds: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen’.

Wanhoop niet, te aller tijde blijft Hij open staan voor degene die zich naar Hem omkeert. Zelfs in de laatste periode van de gemeente der Laodicenzen klopt Hij nog op jouw deur en hoopt dat je open zult doen. Verlies niet de moed lieve mensen. Petrus die Jezus Christus eens verloochende werd in een visioen te kennen gegeven: "En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken" Jezus Christus stond op deze manier tegenover Petrus na Zijn opstanding. Het enige dat Hij Petrus vroeg is of hij Hem lief had. Wat geweest is is geweest. Jezus Christus is voor ons als heidenen het uitgangspunt. In het visioen aan Petrus ben jij ook een van die onreine dieren die rein zijn verklaard. Laat ons samen zingen als een oude psalm: "kom ga met ons doe als wij".

huidige situatie in veel kerkdiensten

Jezus Christus heeft dus afgerekend met de zonde. Het is einde oefening! Vanaf het moment dat Jezus Christus opgestaan is heeft Hij de dood overwonnen. Zoals Hijzelf zei is zonde is dat zij niet in Mij geloven (Joh.16:9) Hij verklaarde de Emmaüsgangers vanuit de wet en de profeten hetgeen in Jeruzalem gebeurd was. Hij zei hierover ook: De wet en de profeten gaan tot aan Johannes, sindsdien wordt het koninkrijk van God u verkondigd,’ Tijdens de Bergrede zie Hij: ‘zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.’ Het koninkrijk van God ligt dus zeker voor het grijpen. En juist dit gerealiseerde werk van Jezus Christus is helaas aan alle kanten afgezwakt. Het wordt in veel kerken verschillend verteld. Door het evangelie vorm te gieten in een theologie heeft het een ander accent gekregen. Er is een eigen uitgangspunt gecreëerd.

In de 3de, 4de en midden 19de eeuw zijn zeer grote verdraaiingen in de Bijbel doorgevoerd. Systematisch werd de Godheid van Jezus Christus, de genade en de rechtvaardiging eruit gewerkt. Andere evangeliën waarvoor Paulus al waarschuwde. De gelovige werd doelbewust weer neergezet als zondig. Zelfs profetieën zijn aangepast. Complete zinnen zijn in formulering dusdanig veranderd dat er een andere boodschap uitspreekt. Ook zijn er veel woorden en zelfs complete zinnen uitgehaald. Dit blijkt alleen al uit de naam van deze site. Het is genade voor genade, niet genade op genade! Het laatste veronderstelt iets geheel anders en komt overeen met het gedachtegang in de recentere Bijbelvertalingen. De bijbel is een ander boek geworden met rampzalige gevolgen. Ongeloof bij voorgangers en kerkleden. Velen die God en Jezus Christus aan de kant geschoven hebben. Met het water ook Het Kind weggegooid. Onlogica in preken. Vorming op termijn van één kerkelijk instituut met een ontzielde theologie. Gebaseerd op de verwoestende rooms-katholieke leer.

De kerken zijn helaas verstrikt geraakt in allerlei theoretische/theologische benaderingen. En bewandelen al zo lang dit pad dat het juiste beginpunt vinden moeilijk is, maar niet onmogelijk. De conclusie kan getrokken worden dat de reformatie bijna dood is. De protestanten zijn weer terug onder het juk van de rooms-katholieke kerk. Ook charismatische kerken gebruiken de r-k-bijbel. De r-k-kerk heeft van de gelovige weer een zondig mens gemaakt. De zonde is teruggebracht in de kerkmens. Het is te horen tijdens diensten van menig kerkverband: 'kom laat ons bidden voor vergeving van onze zonden'. Of in liederen. De r.-k.-kerk is er volop in geslaagd het christendom weer onder zijn hoede te krijgen. Hoe van toepassing zijn hier enkele woorden uit Openbaring 17: ‘En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.’ Denk hierbij aan het feit hoeveel mensen het geloof aan de kant hebben gegooid.

Dus de vraag moet gesteld worden naar welk evangelie jij luistert. Vaak wordt gepreekt vanuit theologische stokpaardjes. Men zit hoog te paard en ziet de clou van de bijbel niet meer, de gang van de genade van God. Men zit als het ware in een deeltjesversneller. Men opereert op de cm² en is boekenkasten vol verwijderd van de Waarheid welke heiligt. De ene kerk spreekt vanuit het beginpunt dat een kerklid zondig is en blijft tot aan zijn dood. Of men zegt dat ons hart en geweten ons blijft aanklagen terwijl het evangelie juist zegt dat dit niet meer het geval hoeft te zijn.. Een andere kerk spreekt altijd maar weer over opname en dat men zich moet dopen, terwijl men zich toch als zondig mens blijft zien. Weer een andere spreekt vanuit het rechtvaardig zijn maar dat men bij elkaar is om God te eren. Men verwijst naar een tekst. Leest men deze tekst dan staat er iets geheel anders. Of men spreekt dat het belangrijk is een sterk geloof te hebben. Er is maar Één sterk en dat is HIJ!. Men zingt liederen waarin gevraagd wordt om vergeving van zonden. Of om het krijgen van om de Heilige Geest. Dit is een merkwaardige situatie en niet in overeenstemming met de situaties ten tijde van de eerste gemeenten. Toch zit er ook weer een positieve kant aan al die kerken. Wat zou er gebeurt zijn met jou wanneer deze kerken er nu niet meer zouden zijn? Zou je dan überhaupt op zoek zijn gegaan? Zelf ben ik dankbaar voor de tijd gehad in een kerkgemeenschap. Het was nuttig.
Met betrekking tot de vormgeving van veel huidige kerkdiensten is het goed te weten wat God in de tijd van het oude testament erover zei. Destijds was ZIJN klacht dat het hart van de wet verzwegen werd. Niet goed werd uitgelegd. Dit is o.a. te lezen in Amos 5:21&23-24:

‘Ik haat, Ik versmaad uw feesten.
Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten
Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg,
en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!
Laat het recht stromen als water, gerechtigheid als een altijd stromende beek.’

Of zoals in Jesaja 1:12-20 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Of zoals in Jesaja 58:5-8

Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam? Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.'

En bij monde van de Profeet Jezus Christus

Mattheus 11:16-17 Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen, En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

De gerechtigheid moet verteld worden! Dat is voor Jezus Christus cruciaal. Lees Matt. 7:21-23 "Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! Dit is nogal schrikken. Hij zegt dit tegen mensen die in Zijn Naam bezig zijn geweest. Toch wijst Hij ze af. Jezus Christus wil dus blijkbaar dat Zijn gerechtigheid verteld wordt. Als allereerste. De gerechtigheid die Hij gerealiseerd heeft. Voorheen was de aanklacht van God in het oude testament, dat men het hart van de wet niet uitvoerde. Mensen van eigen bloed helpen, onderlinge barmhartigheid. Dit komt dus overeen met Zijn criterium. Daarom zei Jezus Christus ook dat hetgeen wij voor Zijn geringste hebben gedaan, wij het voor Hem hebben gedaan. De volgende uitspraak van Jezus Christus is dan ook te begrijpen: ‘doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’ ( dit is voor Zijn opstanding ) of: ‘want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’

Het kan zijn dat jij lid bent van een kerk en jou als zondig mens neerzet. Of jouw gedachten als zondig betiteld. Dergelijke theologiën zijn onjuist en gebaseerd op de rooms-katholieke leer. Zeker kun je verkeerde gedachten en verlangens hebben. Deze kunnen zeer ongemakkelijk zijn. Zelfs zo dat jij je ellendig en zondig voelt. Dit is echter geen zonde. Toen Kain zijn broer gedood had zei God iets zeer opmerkelijks m.b.t. de zonde. Genesis 4 vers 7:"Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen". Dus de zonde ligt aan de deur en jij moet er over heersen. Zo ligt de verhouding. Wanneer jij het evangelie van Jezus Christus aangenomen hebt zal De Geest je behoeden voor verkeerde stappen. In het nieuwe testament worden verlangens omschreven als vleselijke, niet als zondig. Te verwachten was dat dit is in de huidige vertalingen neergezet zou worden als zondig. Zondige verlangens. Dit zei God niet tegen Kain. Laat staan tegen jou in de periode na Jezus Christus. Vleselijke verlangens voeren krijg tegen de ziel zei eens een apostel. Geef er niet aan toe want pas dat leidt tot zonde.

Een kenmerk van een foute theologie is dat het ervoor zorgt dat jouw geweten je telkens blijft aanklagen. Dit is het kernpunt in de rooms-katholieke leer die wijd verbreid toegang heeft gevonden in zeer veel kerken. Hierdoor blijf je onrustig. Dit druist in tegen het Evangelie van het Koninkrijk van God. Het vinden van de schat in de akker, het verkrijgen van de genade. Zijn geruststellende Hand op jouw schouder en Zijn Woord te horen dat het goed is voor jou. Dat het klaar is! Kijk naar Mij, niet naar jezelf. Neem je kruis op en volg Mij. Geef niet toe aan jouw vleselijke verlangens. Keer niet terug naar jouw braaksel wanneer je aan de andere kant van de lijn hebt plaatsgenomen. Keer je om naar Mij. Dit kan nog tot pal voor het einde van de huidige dagen! Pal voor het einde van jouw leven.Denk hierbij aan Zijn gelijkenis over de arbeiders. Degene die op het einde van de dag kwam kreeg hetzelfde loon als de eerste! Wanhoop dus niet.

Paulus, zelf eens een farizeeër en groot kenner van de wet en de profeten, waarschuwde in zijn brieven voor vele zaken. Een belangrijke daarvan was de aanklacht niet weer op te pakken. Hij kon zich destijds dermate hierover opwinden dat hij schreef; ‘ Vervloekt is een ieder die een ander evangelie brengt dan hetgeen ik u gebracht heb.’ Nogal een uitspraak. Welk evangelie bracht Paulus dan en welke evangeliebrengers vervloekte hij? Welk evangelie brachten zij dan ? Blijkbaar leek het op het evangelie dat Paulus bracht. Deze vraag geldt nu des te meer. Hij waarschuwde voor de geest van de antichrist, die een andere Jezus Christus neerzetten.

Paulus was als farizeeër zeer goed onderwezen in de wet. Hij waarschuwde de volgelingen van de Weg. Hij betrok een waarschuwing op zichzelf: ‘ Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben .’ Daarmee bedoelde hij dat wanneer hij de wet dus de aanklacht weer op de eerste plaats zou zetten, in werking zou zetten, hij weer een zondaar zou worden. Ga dus niet terug naar een afgesloten tijdsbestek. Nogmaals: ‘ Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende .’

Pak dus de aanklacht niet weer op. Hij was groot kenner en doener van de wet. Zoals hij eens was beschouwde hij echter als verlies. Als iets wat na zijn verlossing oud was. Een andere uitspraak van hem illustreert hetzelfde: ‘ Christus heeft ons verlost van den vloek der wet.’ Als er één destijds kon weten wat verlossing en het verkrijgen van eeuwig leven was, dan was het Paulus wel. Als er één zeer bevlogen was en stad en land afreisde om het goede nieuws te vertellen, was hij het wel. Wat zou hem toch bezield hebben!? Zeker mag en moet de wet aandacht krijgen, maar dan wel op de juiste manier!

Het is nu de tijd van vele leringen. Met name sinds midden negentiende eeuw zijn er veel kerken ontstaan. Hoe treffend de volgende voorspelling van Paulus:

‘Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles.’

of van Petrus:

‘En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende
En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.’

Let goed op, er staat verderfenissen.

Veel kerken hebben zich de waarheid toegeëigend en zelf vormgegeven. Iedere theologie berust op een deel van de bijbel. Ze laten erg veel buiten beschouwing. Dit doet men vaak niet bewust. Het is alsof men naar teksten kijkt vanachter flarden mist, vanachter een dikke tralies. De leer bepaalt hoe er naar teksten gekeken wordt. En hoeveel tekst je over het hoofd ziet. Er zijn veel types theologie - veel verschillende hogescholen en universiteiten, met wijzen en verstandigen. Het mooie is dat het evangelie bedoeld is voor de eenvoudigen van hart. Jij mag je opstellen als een kind. Zoals een kind zijn vader vertrouwt. Op deze manier de boodschap aannemen om zalig te worden. Het eeuwige leven te krijgen waar hele mensenmassa´s naar op zoek zijn. Zo absurd eenvoudig is het.

Jezus Christus sprak o.a. de volgende waarschuwingen:

‘hoed u voor het zuurdesem van de farizeeën en sadduceeën. Toen begrepen Zijn leerlingen, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem van het brood, maar van de leer der farizeeën en sadduceeën.
Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden,
Die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.’

‘Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen’